Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RBU3001/1 Masteroppgave i psykososialt arbeid med barn og unge

Masteroppgave i psykososialt arbeid med barn og unge

Back Tilbake
Kode
RBU3001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Astrid Halsa
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hovedformålet med masteroppgaven er at studentene skal gis anledning til systematisk og kritisk analyse av en selvvalgt problemstilling. Oppgaven kan være et selvstendig og veiledet forskningsarbeid basert på en empirisk undersøkelse, et eget utviklingsarbeid eller en teoretisk analytisk drøfting av perspektiver innen psykososialt arbeid med barn og unge. Det åpnes for at studenter (inntil 2 studenter) kan samarbeide om masteroppgaven. Dette forutsetter i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.  Oppgaven kan være et frittstående arbeid eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående prosjekt. Mastergradsoppgaven kan leveres som en monografi eller som artikkelmanus, som beskrevet nedenfor.
Monografi
Individuelle oppgaver i monografiform forventes å ha et omfang på ca 60 sider. Det vil kunne være variasjon i omfang avhengig av hvordan oppgaven er, men den skal ikke i noe tilfelle overskride 80 sider. Monografioppgaver skrevet av to studenter forventes å ha et omfang på om lag 90 sider. Sideomfanget for oppgaver kan justeres med inntil +/- 10 %.
Artikkelmanus
Individuelle oppgaver i artikkelform skal bestå av minst ett leveringsklart artikkelmanus beregnet på et fagfellevurdert tidsskrift (nivå 1 eller 2). Oppgaver i artikkelform skrevet av to studenter skal bestå av minst to slike artikkelmanus. I tillegg til artikkelen skal studenten skrive en innledning. I innledningen skal artikkelen settes inn i en mer helhetlig faglig ramme. Innledningen kan også inneholde en grundigere gjennomgang av metodiske og/eller faglige forhold ved det aktuelle området som ikke dekkes opp i tilstrekkelig grad i artiklene. Omfanget av innledningen avtales med veileder, men en veiledende norm kan være om lag 20 sider.


Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha solid kunnskap om relevant forskning, teorier og metoder av viktighet for å arbeide med et avgrenset forskningsspørsmål innen helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og unge.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne utvikle et forskningsdesign og gjennomføre analyser på eget eller foreliggende materiale samt formidle resultatene på en vitenskapelig tilfredsstillende måte

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • utforme, igangsette og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
  • vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
  • formidle resultater fra egen og andres forskning og utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaveseminarer:
Det avholdes to obligatoriske oppgaveseminarer som del av masteroppgavearbeidet. Det første seminaret avholdes seint i vårsemesteret (4. semester).  I seminaret vil det bli orientert nærmere om ulike typer masteroppgaver og aktuelle temaer/problemstillinger for masteroppgaver vil bli diskutert.
I etterkant av seminaret er det et arbeidskrav der studentene skal utarbeide en prosjektskisse som legges fram på det neste oppgaveseminaret.
Det andre seminaret avholdes tidlig i høstsemesteret (5. semester). De innsendte prosjektskissene vil danne et viktig utgangspunkt for innholdet på dette oppgaveseminaret. I etterkant av seminaret tildeles studentene veileder. Videre bearbeiding av prosjektskissen/arbeidskravet gjøres i samarbeid med oppnevnt veileder før godkjenning.
Fokus i det andre oppgaveseminaret vil forøvrig være design, metode og struktur for masteroppgavene, og det vil bli gitt en orientering fra biblioteket om databaser og søketeknikk.

80 % - seminar:
Når studentene er i sluttfasen skal de på et obligatorisk seminar legge fram et utkast til oppgave som kommenteres og diskuteres av veileder og en annen ansatt som fungerer som opponent. Tidspunkt for seminaret avtales nærmere i samarbeid mellom kandidat og veileder. Kommentarene skal gi retningslinjer for hva som bør forbedres på oppgaven før innlevering.

Veiledning: 
Det er obligatorisk veiledning på masteroppgaven. Studentene som utfører empiriske forskningsarbeider kan også få veiledning i den statistiske behandling av data, men en forutsetter at studentene normalt selv skal utføre sine dataanalyser. 

Eksamensform

Oppgaven evalueres av 2 sensorer der den ene er ekstern. Opponenten på 80 % -seminaret vil normalt være intern sensor ved eksamen.

Gjenbruk av tidligere eksamener er som hovedregel ikke tillatt i masteroppgaven. Dette er ikke til hinder for å videreutvikle arbeid fra tidligere eksamener, men må gjøres rede for ved vanlig bruk av kildehenvisning.  Denne bestemmelsen gjelder ikke for prosjektskisse levert til masteroppgaveseminar som kan gjenbrukes uten bearbeiding.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L