HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PAB2001/1 Kompetanse- og tjenesteutvikling

Skriv ut Skriv ut

Kompetanse- og tjenesteutvikling

Back Tilbake
Kode
PAB2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
Over 4 semester, august 2016 - juni 2018
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Anders Sandvig
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet handler om utvikling av kunnskap, tjenestetilbud og fagpersonlig kompetanse. Det dreier seg om kunnskapsdannelse i praksis, om utvikling av praktisk kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Det er et mål å øke forståelsen for kunnskapsutvikling i praksisfeltet og se kunnskapens verdi- og teorigrunnlag fra ulike perspektiver. Evidensbasert praksis og praksisbasert evidens blir tatt opp sammen med kvalitetssikring og faglighet i tjenestetilbudet.

Tjenesteutvikling og endringsarbeid, samarbeid og prosjektutvikling står sentralt. Det blir satt fokus på etiske dilemmaer og konfliktområder i praksisfeltet, makt, hjelp og krenkelser i psykososialt arbeid med barn og ungdom. Tatt-for-gitt-kunnskap og tradisjonsbundne praksiser blir underlagt kritisk og etisk refleksjon. Ansvar for prosjektutvikling og -ledelse, behovs- og brukerstyrt tjenesteutvikling gjennom utforskning av brukernes erfaringer og deres perspektiver på tjenestetilbud står sentralt.

Emnet knyttes tett opp til veiledning i praksis og konkrete utviklingsprosjekter på arbeidsplassen. Personlig epistemologi, forholdet mellom egen overbevisning, personlig utvikling og faglig tenkning blir tatt opp.


Læringsutbytte

Studentene skal utvikle personlig tverrfaglig handlingskompetanse i arbeid med barn, unge og familier. De får kunnskaper om tverrfaglig praksis og må selv utvikle ferdigheter gjennom å delta i tverrfaglige utviklingsprosjekter på eget arbeidssted. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og utvikle ferdigheter i å nyttiggjøre seg andre faggruppers kompetanse i forpliktende samarbeid.

Studentene skal tilegne seg kompetanse i å identifisere og utvikle helsefremmende arenaer og tiltak for barn og unge. De skal utvikle holdninger og personlig kompetanse for moralsk forsvarlig praksis og kunnskapsdannelse i praksisfeltet. Studentene vil bli kjent med ulike vitenskapelig anerkjente måter å systematisere og formidle erfaringsbasert kunnskap på.


Undervisnings- og læringsmetode

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper m/prosjektarbeid under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen fortrinnsvis i kommunen/regionen.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.


Forkunnskapskrav

Se opptakskrav

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

I de tverrfaglige gruppene skal studentene velge prosjekt med tverrfaglig praksisbasert tema. Gruppene skal underveis levere tre rapporter fra arbeidet med dette prosjektet.


Eksamensform

Kommunal eller lokalt forankret prosjektoppgave i gruppe med utgangspunkt i valgt tema i tverrfaglig gruppe (bestått/ikke bestått) m/ individuell høring på bakgrunn av oppgave og tilhørende pensum.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L