HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PAB2003/2 Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge

Skriv ut Skriv ut

Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge

Back Tilbake
Kode
PAB2003/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst og vår
Lengde
Over 2 semester, april 2017 - oktober 2017
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Anders Sandvig
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet handler om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og organisering av tiltak og tjenestetilbud for barn og unge som kan bidra til å bedre deres psykiske helse.

Barns beste blir belyst ut fra historiekritiske beskrivelser om utviklingen av ulike tjenester og fritidstilbud til barn og unge.

I emnet inngår kunnskaper om overordnede konvensjoner, lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer psykososialt arbeid overfor barn og unge. Forvaltning av taushetsplikt i praksis blir drøftet, både som vern og som hinder.

Tiltaksorientering, samarbeid og ansvarsdeling i og mellom ulike faggrupper og tjenester på ulike forvaltningsnivå er hovedtema. Lokale samarbeidsstrukturer og lokal tiltaksoversikt vil stå sentralt.

Det blir satt fokus på organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester for barn og unge, og frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak og tjenester.

Individuell plan, individuell opplæringsplan og brukerstyrte tjenester blir tematisert.


Læringsutbytte

Studentene skal utvikle forståelse for behovet for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud for barn og unge. De skal tilegne seg kunnskaper om lokal oppbygging av tjenestetilbud, og skaffe seg oversikt over lokale og regionale tiltak som kan fremme og bedre barn og unges psykiske helse.

Studentene skal ha kunnskaper om lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer det psykososiale arbeidet med barn og unge. De skal utvikle ferdigheter til å initiere og delta i helhetlige og samhandlende tjenestetilbud for barn og unge og familier i krise.


Undervisnings- og læringsmetode

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen geografisk fortrinnsvis i kommunen/regionen.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.


Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave (14 dager) med relevant problemstilling knyttet til egen arbeidsplass.

Overlapp

Emnet PAB2003/2 Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbud for barn og unge (10 sp.) overlapper med emnet PAB2003/1 Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbud for barn og unge (15 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L