Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RÅD1002 Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2)

Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2)

Back Tilbake
Kode
RÅD1002
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Haug
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I modulen legges det vekt på å utvikle studentenes evne til å tilrettelegge og organisere rådgivningstjenester ut fra elevenes ulike veiledningsbehov. Modulen tar for seg ulike teorier med relevans for rådgivning, og studentene blir utfordret i å vurdere hvordan teoriene kan nyttiggjøres i eget praksisfelt.


Læringsutbytte

Etter gjennomført modul, skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • ha innsikt i forhold som fremmer og hemmer unges psykiske helse og sosiale situasjon i skolen
  • ha kunnskap om sosialpedagogisk grunnlagstenkning, teori og metode
  • ha innsikt i teori om ungdoms identitetsdannelse i utdanning og arbeid
  • ha kunnskap om sentrale teorier om unges valg og valgprosesser i forhold til utdanning og yrke

Ferdigheter

  • kunne identifisere og forstå normalitet og risikofaktorer i ungdoms utvikling
  • kunne anvende sosialpedagogisk tenkning i planlegging og gjennomføring av tiltak som bedrer unges psykiske helse og sosiale situasjon
  • tilrettelegge for læreprosesser i skolen hvor eleven gjennom selvrefleksjon utvikler valgkompetanse
  • kritisk vurdere og anvende metodiske verktøy for å fremme elevers evne til å gjøre utdannings­ og yrkesvalg

Generell kompetanse

  • kunne vurdere tilstanden for den sosialpedagogiske rådgivningen eller yrkes­ og utdanningsrådgivningen ved egen skole, og hvordan den kan utvikles.
 
 

Undervisnings- og læringsmetode

Kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop, bruk av IKT.


Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i rådgivning


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Med utgangspunkt i valgt(e) tema skal studenten forberede et debattinnlegg på 2-3 s, til bruk for deltagelse i et diskusjonsforum på samling 2.


Eksamensform

Hjemmeeksamen.

Med utgangspunkt i valgt(e) tema leverer studenten et skriftlig arbeid med et omfang på 3200-4000 ord, der egen funksjon som rådgiver i skolen drøftes i lys av teori.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige


Erstatter
Rådgivning - fagtemaer

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L