HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RÅD1002 Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2)

Skriv ut Skriv ut

Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2)

Back Tilbake
Kode
RÅD1002
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Haug
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I modulen legges det vekt på å utvikle studentenes evne til å tilrettelegge og organisere rådgivningstjenester ut fra elevenes ulike veiledningsbehov. Modulen tar for seg ulike teorier med relevans for rådgivning, og studentene blir utfordret i å vurdere hvordan teoriene kan nyttiggjøres i eget praksisfelt.


Læringsutbytte

Etter gjennomført modul, skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • ha innsikt i forhold som fremmer og hemmer unges psykiske helse og sosiale situasjon i skolen
  • ha kunnskap om sosialpedagogisk grunnlagstenkning, teori og metode
  • ha innsikt i teori om ungdoms identitetsdannelse i utdanning og arbeid
  • ha kunnskap om sentrale teorier om unges valg og valgprosesser i forhold til utdanning og yrke

Ferdigheter

  • kunne identifisere og forstå normalitet og risikofaktorer i ungdoms utvikling
  • kunne anvende sosialpedagogisk tenkning i planlegging og gjennomføring av tiltak som bedrer unges psykiske helse og sosiale situasjon
  • tilrettelegge for læreprosesser i skolen hvor eleven gjennom selvrefleksjon utvikler valgkompetanse
  • kritisk vurdere og anvende metodiske verktøy for å fremme elevers evne til å gjøre utdannings­ og yrkesvalg

Generell kompetanse

  • kunne vurdere tilstanden for den sosialpedagogiske rådgivningen eller yrkes­ og utdanningsrådgivningen ved egen skole, og hvordan den kan utvikles.
 
 

Undervisnings- og læringsmetode

Kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop, bruk av IKT.


Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i rådgivning


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Med utgangspunkt i valgt(e) tema skal studenten forberede et debattinnlegg på 2-3 s, til bruk for deltagelse i et diskusjonsforum på samling 2.


Eksamensform

Hjemmeeksamen.

Med utgangspunkt i valgt(e) tema leverer studenten et skriftlig arbeid med et omfang på 3200-4000 ord, der egen funksjon som rådgiver i skolen drøftes i lys av teori.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige


Erstatter
Rådgivning - fagtemaer

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L