Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RÅD1004/1 Elevers utvikling av identitet gjennom utdannings- og yrkesvalg (Rådgivning 2, modul 1)

Elevers utvikling av identitet gjennom utdannings- og yrkesvalg (Rådgivning 2, modul 1)

Back Tilbake
Kode
RÅD1004/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Haug
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I modulen rettes et særlig fokus på individers utvikling av identitet, både personlig og yrkesmessig, og hvordan denne utviklingen kan forstås i lys av samfunnsmessige betingelser knyttet til kultur, kjønn og klassetilhørighet. Vi retter samtidig et kritisk blikk på hvordan ulike interesser og interessenter påvirker forståelsen og utøvelsen av rådgivning i dagens samfunn.


Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • kunne gjøre rede for unges oppvekst, levekår og sosialisering
  • ha kunnskap om og innsikt i klasserelaterte, kjønnsrelaterte og sosiale ulikheter i utdanning
  • og arbeidsliv samt endringer i samfunnets etniske og kulturelle mangfold.
  • Kan presentere samfunnsvitenskapelige forståelser av inkluderings‐ og ekskluderingsmekanismer i utdanning og arbeidsliv
  • Ha kjennskap til nasjonale og internasjonale føringer for skolens rådgivning

Ferdigheter

  • kunne reflektere over egen veiledningspraksis i lys av samfunnsmessige perspektiver
  • kritiske vurdere egen veiledingspraksis og reise problemstillinger
  • evne å nå fram til ny forståelse og iverksette løsninger å løse problemene

Generell kompetanse

  • forstå rådgiverens funksjon som koordinator og veileder

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, øvelser, plenumsdrøftinger og nettbaserte løsninger.


Forkunnskapskrav

Bestått Rådgivning 1, Sosialpedagogisk veiledning, Karriereveiledning eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i rådgivning


Emne er valgbart for
Ingen andre
Arbeidskrav

Studenten skal planlegge og gjennomføre en veiledning med en eller flere elever, og reflektere over prosessen med særlig fokus på rådgiverrollen. Omfang: 2400-3200 ord.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i selvvalgt problemstilling som reflekterer en eller flere av læringsutbyttebeskrivelsene. Oppgaven skal ha et omfang på 3800-4600 ord.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige hjelpemidler


Erstatter
Rådgivning - fordypning. Rådgivning og praktisk endringsarbeid

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L