Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RÅD1005/1 Praktisk endringsarbeid og innovasjon i rådgivningstjenesten (Rådgivning 2, modul 2)

Praktisk endringsarbeid og innovasjon i rådgivningstjenesten (Rådgivning 2, modul 2)

Back Tilbake
Kode
RÅD1005/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Haug
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studenten skal ha kunnskap om, forståelse for, og kunne bidra til å utvikle skolen som lærende organisasjon. Studenten skal styrke sin rolle som koordinator ved å utvikle kompetanse som tilrettelegger og pådriver for endring internt i egen skole og eksternt. I en praksisnær oppgave skal studenten forberede og gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid knyttet til egen skole.


Læringsutbytte

Etter gjennomført modul, skal studenten:

Kunnskap

- kunne gjøre rede for teori om skolen som organisasjon

- kunne drøfte teori om innovasjon og læring i organisasjoner

Ferdigheter

- kunne ta i bruk teorier og modeller til kritisk refleksjon over situasjoner og problemstillinger i koordineringen av rådgivningsarbeidet

- kunne koordinere bærekraftige endringer og fremme innovasjon i egen organisasjon

Generell kompetanse

- kunne vurdere organisasjoners og enkeltaktørers ståsted, endringsvilje og handlingsberedskap


Undervisnings- og læringsmetode

Kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger og workshop. Det legges vekt på veiledning og samarbeid knyttet til studentenes praksisutprøving.
Arbeidskrav

Studenten gjennomfører et endringsarbeid som inkluderer koordinering av rådgivningstjenester i egen organisasjon. Studenten formidler erfaringer med planlegging, gjennomføring og vurdering av endringsarbeidet til medstudenter. Det er krav om at studentene deltar i tilbakemelding på hverandres arbeid.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen hvor studenten med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling drøfter erfaringer med gjennomføring av endringsarbeidet i lys av teori om skolen som organisasjon, innovasjon og/eller læring i organisasjoner. Oppgaven skal ha et omfang på 3200-4000 ord.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige


Erstatter
Rådgivning - fordypning. Praktisk endringsarbeid

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L