HiL > 2016/17 Studiehåndbok > VEIL1003/1 Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse

Skriv ut Skriv ut

Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse

Back Tilbake
Kode
VEIL1003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Eli Skjeseth
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar opp hvordan arbeidsmarkedet fungerer, hvilke bistand personer i marginaliserte grupper trenger når de forsøker å komme i arbeid, hvilke interesser, motiver og verdier som bedrifter handler ut i fra når de rekrutterer medarbeidere. Det er en oppgave i emnet å utvikle kompetanser hvor veiledere i NAV lærer arbeidsmåter for samarbeid med bedrifter og som hjelper de til å ta samfunnsansvar for personer i marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet. I emnet lærer deltakerne framgangsmåter for å etablere nettverk og gjennomføre arbeidsrettet oppfølging av brukere i samhandling med arbeidslivet.


Læringsutbytte
Emne 2: Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse 
Kunnskaper

Deltakeren har kunnskap om:

  • Nasjonale føringer i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken
  • Arbeidslinjas betydning, tiltak og virkemidler i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv
  • Kommunikasjons- og samarbeidsformer som skaper tillit mellom NAV og samarbeidende virksomheter
Ferdigheter

Deltakerne utvikler og lærer ferdigheter til:

  • Å skaffe seg relevante kunnskaper om arbeidslivet i regionen, fylket og landet
  • Å finne samarbeidspartnere, bygge nettverk og kommunisere med virksomheter i egen region
  • Å veilede kandidater mot målet om å skaffe seg og/eller beholde arbeid, herunder undersøkelse av markedet, arbeid med CV, forberedelse/gjennomføring av intervju, etterarbeid, osv.
Generell kompetanse

Deltakerne tilegner seg generelle kompetanser hvor de:

  • Forstår arbeidsgiveres behov og tilnærming i rekruttering av nye medarbeidere
  • Bidrar til å gjennomføre rekrutteringstiltak og arbeidsrettede prosjekter i samarbeid med ulike aktører
  • Sørger for riktig bruk av tiltaksmidler for å ivareta både arbeidstakere og arbeidsgivere i prosesser fram til fast arbeid

Undervisnings- og læringsmetode

Samlingene er lagt opp med forelesninger, øvelser/trening, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltet.

Mellom samlingene i emne 2 gjennomfører deltakerne prosjekter hvor de samarbeider med eller veileder brukere, bedrifter og/eller andre organisasjoner i NAVs nettverk om å gi brukere innpass i arbeidslivet.

Læringsmetoden tar utgangspunkt i erfaringer som deltakerne gjør som veiledere og nettverksbyggere i NAV. Med grunnlag i erfaringene deltar studentene i samtaler og diskusjoner basert på faglig refleksjoner over erfaringene. Læringen er rettet mot å se og forstå muligheter, på egne arbeidsområder, til å få bedrifter til å rekruttere medarbeidere fra marginaliserte grupper.


Emne er obligatorisk for

NAV-veiledning


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Hver deltaker planlegger og gjennomfører et tiltak, alene eller sammen med andre, som viser hvordan vedkommende tar initiativ overfor og samarbeider med arbeidsgivere omkring arbeidsrettet oppfølging eller nettverksbygging. 

Mellom samlingene i emne 2 gjennomfører deltakerne prosjekter hvor de samarbeider med eller veileder brukere, bedrifter og/eller andre organisasjoner i NAVs nettverk om å gi brukere innpass i arbeidslivet.

Arbeidskravene er obligatoriske, og må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen. 


Eksamensform

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L