Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SPE2005/2 Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Back Tilbake
Kode
SPE2005/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Rune Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet bygger på ”Spesialpedagogikk: behov og arbeidsmåter”. Emnet vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken


Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha:

  • Bred kunnskap om ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
  • Kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
  • Kunnskap om spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
  • Evnen til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger
  • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
  • Innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
  • Egenskaper til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
  • Evnen til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, seminarer, gruppearbeid og diskusjoner.


Forkunnskapskrav

SPE2003 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Emne er obligatorisk for

Ba pedArbeidskrav

Det kreves at studenten utarbeider tre skriftlige arbeider hver på om lag 3000 ord over gitt tema der pensumlitteraturen blir presentert og drøftet. Disse arbeidene må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. 


Eksamensform

6 timers hjemmeeksamen i Fronter.

Overlapp

Emnet SPE2005/2 overlappper med emnet SPE2003/1 Deltakelse og marginalisering del 1 med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L