Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk

Masteroppgave i Spesialpedagogikk

Back Tilbake
Kode
SPE3006/1
Studiepoeng
45
Semester
Vår og høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven skal være et omfattende og selvstendig arbeid ut fra en problemstilling knyttet til spesialpedagogikkens fagområde. Problemstillingen skal belyses vitenskapelig. Arbeidet skal være basert i teoretiske studier og kan knyttes til empiriske undersøkelser, enten students egne eller til eksisterende datainnsamlinger. Arbeidet med masteroppgaven skal gi studenten et grunnlag for selvstendig forskningsarbeid der analytiske evner og kritisk bevissthet blir øvet. Fullføring av masteroppgaven gir grunnlag for videre fordypning og skal dyktiggjøre deg i forskning og vitenskapelig metode. Det åpnes for at studenter (inntil 2 studenter) kan samarbeide om masteroppgaven.

En 45 stp mastergradsoppgave kan leveres som en monografi eller som artikkelmanus, som beskrevet nedenfor.

Monografi
Individuelle oppgaver tilsvarende 45 stp forventes å ha et omfang på rundt 80 sider (A-4, linjeavstand l, 5), dvs. ca. 32 000 ord. Det vil kunne være variasjon i omfang avhengig av hvordan oppgaven er, men den skal ikke i noe tilfelle overskride 100 sider (40 000 ord).

Artikkelmanus
Individuelle oppgaver i artikkelform skal bestå av minst ett leveringsklart artikkelmanus beregnet på et fagfellevurdert tidsskrift (nivå 1 eller 2). Oppgaver i artikkelform skrevet av to studenter skal bestå av minst to slike artikkelmanus. I tillegg til artikkelen skal studenten skrive en innledning. I innledningen skal artikkelen settes inn i en mer helhetlig faglig ramme. Innledningen kan også inneholde en grundigere gjennomgang av metodiske og/eller faglige forhold ved det aktuelle området som ikke dekkes opp i tilstrekkelig grad i artiklene. Omfanget av innledningen avtales med veileder, men en veiledende norm kan være om lag 30 sider (med linjeavstand 1,5).


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • avansert kunnskap i et spesialisert felt innenfor fagfeltet spesialpedagogikk
 • inngående kunnskap i teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven
 • grundig innsikt i et tema eller fenomen fra flere ulike perspektiver
 • kjennskap til akademisk krav for analyse og skriftlig produksjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • syntetisere og fortette kunnskap
 • avgrense et større tema eller fenomen og gjøre det til gjenstand for forskning
 • velge og ta i bruk en eller noen metoder for å belyse masteroppgavens problemstilling
 • analysere et datamateriale ved bruk av teoretiske redskaper
 • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse, anvende sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene
 • vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lese forskningslitteratur kritisk og reflektert
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag-, yrkes- og forskningsetikk
 • formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til det spesialpedagogiske fagfeltet

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaveseminarer:
Det avholdes to obligatoriske oppgaveseminarer som del av masteroppgavearbeidet. Det første seminaret avholdes seint i vårsemesteret (2. semester for heltids- og 4. semester for deltidsstudentene).  I seminaret vil det bli orientert nærmere om ulike typer masteroppgaver og aktuelle temaer/problemstillinger for masteroppgaver vil bli diskutert.

I etterkant av seminaret er det et arbeidskrav der studentene skal utarbeide en prosjektskisse som legges fram på det neste oppgaveseminaret.

Det andre seminaret avholdes tidlig i høstsemesteret (primært for heltidsstudentene, i 3. semester) og tidlig i vårsemesteret (primært deltidsstudentene, i 6. semester). De innsendte prosjektskissene vil danne et viktig utgangspunkt for innholdet på dette oppgaveseminaret. I etterkant av seminaret tildeles studentene veileder. Videre bearbeiding av prosjektskissen/arbeidskravet gjøres i samarbeid med oppnevnt veileder før godkjenning.

Fokus i det andre oppgaveseminaret vil forøvrig være design, metode og struktur for masteroppgavene, og det vil bli gitt en orientering fra biblioteket om databaser og søketeknikk.

Veiledning:
Studenter har krav på veiledning med oppgaven.

Normert tid for masteroppgaven på heltid er 2 semestre, på deltid er 3 semestre. Studentene kan i samråd med veileder forlenge denne tida. Den maksimale tida for rett til veiledning på masteroppgaven er imidlertid 5 semestre. Studentene har altså ikke tilgang på veiledning etter denne tida. Maksimaltida for veiledning regnes fra og med første semester etter at studenten er ferdig med emnene på studiet. Studenten kan likevel levere masteroppgaven etter denne tida, innenfor maksimaltida som studieretten for hele masterstudiet omfatter.


Emne er obligatorisk for

Master i spesialpedagogikk
Eksamensform

Oppgaven evalueres av 2 sensorer der den ene er ekstern. En avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven nyttes til justering av karakteren på masteroppgaven. Det gis én samlet karakter som baseres på det skriftlige arbeidet og muntlig prøving. Det gis bokstavkarakter på oppgaven (A-F).

Bruk av tidligere arbeider i masteroppgaven:
Gjenbruk av tidligere eksamener er som hovedregel ikke tillatt i masteroppgaven. Dette er ikke til hinder for å videreutvikle arbeid fra tidligere eksamener, men må gjøres rede for ved vanlig bruk av kildehenvisning.  Denne bestemmelsen gjelder ikke for prosjektskisse levert til masteroppgaveseminar som kan gjenbrukes uten bearbeiding.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L