Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PED3008/1 Masteroppgave i pedagogikk - 45

Masteroppgave i pedagogikk - 45

Back Tilbake
Kode
PED3008/1
Studiepoeng
45
Semester
Vår og høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
MA Pedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeidet med masteroppgaven er det største emnet i studiet og skal gi studentene muligheten til å utfolde seg i kreativ og problemfokusert virksomhet, tuftet på en vitenskapelig tenkemåte og systematisk framgangsmåte. Studiet vil gi 45 studiepoeng (med mulighet for 30 studiepoengs masteroppgave og et valgemne/innpasset emne på 15 sp). Masteroppgaven skal være et omfattende og selvstendig arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Studenten skal arbeide med teoretiske studier og kan knytte dette sammen med empiriske undersøkelser. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor pedagogikkens fagområde. Arbeidet med masteroppgaven skal gi studentene et grunnlag for selvstendig forskningsarbeid der analytiske evner og kritisk bevissthet kommer til stor nytte. Fullføring av masteroppgaven, der kompetansen fra metodekurset blir anvendt, gir deg grunnlag for videre fordypning og kan dyktiggjøre deg i forskning og vitenskapelig metode. Bruk av vitenskapelig framgangsmåte er også en forutsetning for å arbeide i moderne kunnskapsbaserte virksomheter som forvaltning og administrasjon.


Læringsutbytte

Kunnskaper 
Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven lære seg et spesifikt forskningsområde slik det framstår i aktuell forskningslitteratur og –praksis. Studentene skal vite hvilke begrensinger og muligheter som ligger i å belyse området forskningsmessig og hvorledes eget forskningsbidrag knytter seg til de oppdaterte kunnskaper som preger forskningsområdet.

Ferdigheter 
Studenten skal evne å bruke innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og  planlegge forskningsopplegg i andre kontekster, enten i framtidig forskningsarbeid, utredningsarbeid eller annen undersøkende virksomhet. Evnen til å kritisk analysere og vurdere eget arbeid og forhold til annen forskning er den mest sentrale ferdigheten å oppøve i dette emnet.

Generell kompetanse 
Studenten skal kjenne verdien av langvarig, grundig og nøyaktig bearbeiding av teori, kilder og data og demonstrere betydningen av konsistent argumentasjon, veiing av synspunkter og verdier i et etisk perspektiv.


Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med masteremnet er i stor grad et individuelt arbeid. Individuelle masteroppgaver har vanligvis et omfang på 60-100 sider på 45 studiepoengs masteroppgave og 40-80 sider på 30 studiepoengs masteroppgave. Studenter kan også samarbeide om oppgaven, eller skrive oppgave i tilknytting til et lærerledet forskningsprosjekt. Arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer likevel samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.

I en masteroppgave på 30 studiepoeng forventes den samme grundighet og kyndighet i omgang med teori og eventuelle empiriske arbeider, men framstilling blir nødvendigvis kortere.

Det avholdes to obligatoriske oppgaveseminarer som del av masteroppgavearbeidet. Det første seminaret avholdes seint i vårsemesteret (2. semester for heltids- og 4. semester for deltidsstudentene).  I seminaret vil det bli orientert nærmere om ulike typer masteroppgaver og aktuelle temaer/problemstillinger for masteroppgaver vil bli diskutert.

I etterkant av seminaret er det et arbeidskrav der studentene skal utarbeide en prosjektskisse som legges fram på det neste oppgaveseminaret.

Det andre seminaret avholdes tidlig i høstsemesteret (primært for heltidsstudentene, i 3. semester) og tidlig i vårsemesteret (primært deltidsstudentene, i 6. semester). De innsendte prosjektskissene vil danne et viktig utgangspunkt for innholdet på dette oppgaveseminaret. I etterkant av seminaret tildeles studentene veileder. Videre bearbeiding av prosjektskissen/arbeidskravet gjøres i samarbeid med oppnevnt veileder før godkjenning.

Fokus i det andre oppgaveseminaret vil forøvrig være design, metode og struktur for masteroppgavene, og det vil bli gitt en orientering fra biblioteket om databaser og søketeknikk.

Valgfritt oppfølgingsseminar(gjelder ikke for studenter som skriver 30 stp’s masteroppgave):
For deltidsstudenter inviteres det i tillegg til de obligatoriske seminarene til et valgfritt oppfølgingsseminar der studentene legger fram problemstillinger (teoretiske, metodiske, analytiske) knyttet til oppgaven de er i gang med. Studenter som deltar må forberede et skriftlig materiale som sendes ut på forhånd. Seminaret arrangeres i hovedsak som diskusjoner i studentgrupper organisert tematisk. Lærer deltar i diskusjonene. Seminaret avholdes i høstsemesteret etter gjennomføring av oppgaveseminar II (7. semester).

80% - seminar:
Når studentene er i sluttfasen skal de på et obligatorisk seminar legge fram et utkast til oppgave som kommenteres og diskuteres av veileder og en annen ansatt som fungerer som opponent. Tidspunkt for seminaret avtales nærmere i samarbeid mellom kandidat og veileder. Kommentarene skal gi retningslinjer for hva som bør forbedres på oppgaven før innlevering.


Forkunnskapskrav

Masterstudiet avsluttes med masteroppgaven. Det innebærer at alle emnene i masterstudiet skal være sluttført og bestått før eksamen kan finne sted.

Emne er obligatorisk for

Masterstudenter i pedagogikk
Eksamensform

Oppgaven evalueres av 2 sensorer der den ene er ekstern. Opponenten på 80% -seminaret vil normalt være intern sensor ved eksamen. Det gis bokstavkarakter på oppgaven (A-F).

Bruk av tidligere arbeider i masteroppgaven:
Gjenbruk av tidligere eksamener er som hovedregel ikke tillatt i masteroppgaven. Dette er ikke til hinder for å videreutvikle arbeid fra tidligere eksamener, men må gjøres rede for ved vanlig bruk av kildehenvisning.  Denne bestemmelsen gjelder ikke for prosjektskisse levert til masteroppgaveseminar som kan gjenbrukes uten bearbeiding.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L