Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SPE3007/1 Språk, lesing og skriving

Språk, lesing og skriving

Back Tilbake
Kode
SPE3007/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Synnøve Myklestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også feltarbeid for utprøving av noen aktuelle kartleggingsverktøy. Emnet vektlegger en bred tilnærming der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnleggende perspektiver for arbeidet med lese- og skriveopplæring. Gjennom hele studiet tar en opp både vanlig og uvanlig utviklings- og læringsforløp.

Emnet tar opp:

 • Betydningen språk og språkprosesser har for lese- og skriveferdigheter
 • Kjennetegn for vanlig og uvanlig utvikling
 • Generelle og spesifikke vansker
 • Kartlegging og testing i/ som pedagogisk praksis – teoretiske og etiske perspektiver
 • Språk, lesing, skriving - og dannelse.

Læringsutbytte

¨

Ved fullført emne skal studentene ha:

 • Grunnleggende kunnskap om språk-, lese- og skriveområdet som fag- og forskningsfelt,  nasjonalt og internasjonalt .
 • Kunnskap om språket som forutsetning for lese- og skriveutvikling.
 • Kunnskap om vanlig og uvanlig utvikling innen språk, lesing og skriving
 • Kunnskap om og ferdigheter i å identifisere og analysere uvanlig  utvikling og vansker innenfor og i samspillet mellom de to hovedområdene.
 • Kunnskap om forekomst av komorbiditet og følgevansker.
 • Kunnskap om de vanligste metoder og verktøy for kartlegging, og ferdigheter i å anvende et utvalg av disse.
 • Ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, rapportere og evaluere tiltak.
 • Ferdigheter i å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kunnskap om ulike aspekter ved språk og språklige prosesser, både på individ-, relasjons- og samfunnsnivå.
 • Ferdigheter i å reflektere teoretisk over praksis
 • Ferdigheter i å identifisere etiske problemstillinger i denne delen av praksisfeltet og behandle disse fra ulike perspektiver

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet/studiet over to semestre og er samlingsbasert. For heltidsstudenter er oppstart i første semester av masterstudiet. Deltidsstudentene starter på emnet i tredje semester.
Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, feltarbeid med utprøving av kartleggingsmateriell og påfølgende kasusdrøftinger og evalueringer. Det er krav til betydelig egenaktivitet både under og mellom samlingene.

Samlingsdatoer høsten 2016

 • 01-02 september
 • 15-16 september
 • 29-30 september
 • 20-21 oktober
 • 10-11 november

Torsdager kl 17.15-21.00 og fredager kl 09.15-15.00.

Samlingsdatoer våren 2017

 • 12-13 januar
 • 26-27 januar
 • 09-10 februar
 • 09-10 mars
 • 06-07 april

Torsdager kl 17.15-21.00 og fredager kl 09.15-15.00.

Masteroppgaveseminar del 1 arrangeres den 7. juni 2017.


Forkunnskapskrav

Så langt kapasiteten strekker, vil emnet også bli tilbudt som frittstående masteremne. For disse studentene gjelder de samme opptaksregler som til masterstudiet. Det er en fordel med minst to års forutgående praksis fra arbeid med barn/ungdom i barnehage, skole eller andre opplæringstiltak.

Emne er obligatorisk for

Master i spes. ped med fordypning i språk, lesing og skrivingArbeidskrav

Emnets arbeidskrav som må være godkjent før oppmelding til eksamen er:

 • Oppfylle krav om frammøte.
 • Gjennomføre feltarbeid med utprøving av kartleggingsverktøy overfor barn/elever og utarbeide rapport.
 • Grunnregelen er at all undervisning og veiledning er obligatorisk. Nærmere om regler for fravær gis ved studiestart.

Eksamensform

Eksamensoppgaven skal ta utgangspunkt i selvvalgt problemstilling som skal behandles gjennom teoretisk redegjørelse og drøfting. Problemstillingen skal relateres til emnets tematikk. Besvarelsen skal ha et omfang på max 25 sider, 12 pkt, linjeavstand 1,5.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L