Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PED3013/1 Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden

Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden

Back Tilbake
Kode
PED3013/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Yngve Nordkvelle
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet belyser grunnleggende begrep, tema og arbeidsformer i pedagogikkfaget og er delt inn i 3 problemområder:

 • Danning – å finne sin form innen fellesskapet
 • Utdanning – teknologi og frihet
 • Oppdragelse – sosialisering til en global verden

Områdene belyses ut fra ulike perspektiver; didaktisk, filosofisk, historisk, sosiologisk og psykologisk.

Danning – å finne sin form innen fellesskapet
Danningsbegrepet har fått ny aktualitet. I sin klassiske form dreide dannelse seg om å foredle forholdet mellom selvet og kulturen. Selvbestemmelse, kulturens kraft og transformasjon er dannelsens tre elementer. Etter å ha vært ute av bruk i en årrekke dukket danning opp igjen på 70-tallet som frigjørende ideal i motsetning til tilpassing. De seinere årene har bruken av dannelsesbegrepet falt sammen med rekonstruksjon som forsøker å fange opp tendensene til at vi i dag tenker annerledes om oss selv og at vi lever i en kultur og et samfunn som den teknologiske utviklinga har forandret radikalt

Utdanning – teknologi og frihet
Området setter fokus på samfunnsmessige endringer som har skapt nye betingelser for pedagogikken. Det blir her viktig å få innblikk i hva som kjennetegner dagens samfunn, og hvilke konsekvenser det har for utdanning, undervisning og forståelsen av læring. I denne forbindelsen vil individuell frihet og selvforandring få en sentral plass i tillegg til teknologiens overgripende rolle i det globale samfunnet.

Oppdragelse - sosialisering i en globalisert verden
Sosialisering vil drøftes i forhold til det flerkulturelle samfunnet, kunnskapssamfunnet, jevnaldringer, arbeidsliv og kjønn, mens oppdragelsen knyttes til påvirkning av barn og unge i hjem, organisert fritid, barnehage og skole. I emnet vil en analysere hvilke kompetanser som er viktige i møtet med andre kulturer, arbeidsliv og kunnskapsorganisasjoner og en vil studere sosialiserings- og danningsprosesser som retter seg mot kosmopolittisk og globalt samliv. I emnet vil fremmedfrykt, intoleranse og hat til andre folkegrupper og kulturer bli tematisert på samme måte som grunnlaget for solidaritet, fred og bærekraft blir utforsket. Mangfold i identitetsprosesser, familieformer, etnisitet, seksualitet og kultur skaper nye behov for hvordan vi innretter våre oppdragelsesinstitusjoner og vår oppdragerpraksis.


Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten

 • ha avansert kunnskap om hvordan danning, undervisning og oppdragelse har foregått i ulike historiske epoker, hvordan og hvorfor endringer i betingelsene for disse prosessene finner sted
 • kjenne til hvorledes vitenskapen om samfunnsmessige endringer skapes og hvilke konflikter og motsigelser som denne viten aktualiserer i danningssyn, skolereformer, læreplaner og utdanningspolitikk
 • vite hvordan ulike deler av samfunnet kommuniserer og samvirker og kunne ta kritisk del i dette
 • ha grundig viten om begrepene knyttet til de ulike delområder
 • ha dyp innsikt i hvordan enkeltmennesker, organisasjoner og institusjoner som skole, lærerutdanning, barnehage eller voksenopplæring kan øke barns, unges og voksnes muligheter for å mestre sine livs utfordringer
 • vite hvordan institusjoner organiserer kunnskap og kunnskapsprosesser, formidler og distribuerer viten, og hvordan denne kunnskapen forstås, tolkes og kommer til anvendelse på et globalt plan

Ferdighet: Etter fullført eksamen skal studenten

 • kunne analysere situasjoner, faglitteratur, teoretiske posisjoner og ytringer og gi sjølstendige og kritiske vurderinger av dem i lys av forskning, begreper og teorier
 • framstille egne tolkninger og refleksjoner over teoretiske og praktiske dimensjoner i faget
 • sette fram forslag til bruk av relevante metoder for å skaffe informasjon om problem, vurdere løsningsforlag og tilhørende framgangsmåter

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha generelle kompetanser til å

 • anvende kunnskaper og ferdigheter i formidling av reflekterte oppfatninger om danning, utdanning og oppdragelse
 • reflektere kritisk over fagstoffet og lytte og fange opp argumenter og motsetninger i kreative samspill med andre studenter og lærere
 • spore svakheter i rådende forestillinger og komme med forslag til innovasjoner og endring
 • formidle sin faglige læring på flere måter gjennom ulike medier

Undervisnings- og læringsmetode

På dette emnet vil det bli vekslet mellom forelesninger, diskusjoner og samtaler, gruppearbeid og individuelt arbeid ved hjelp av ulike medier. Studentene skal gjennom seminarer ta aktivt del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle arbeider for de andre studentene og faglærere og innlede til diskusjoner og samtaler.

Samlingsdatoer høsten 2016

 • 01-02 september
 • 15-16 september
 • 29-30 september
 • 13-14 oktober
 • 10-11 november

Torsdager kl 16.15-20.00 og fredager kl 09.15-15.00.

Samlingsdatoer våren 2017

 • 12-13 januar
 • 09-10 februar
 • 09-10 mars
 • 06-07 april

Torsdager kl 16.15-20.00 og fredager kl 09.15-15.00.

Masteroppgaveseminar del 1 arrangeres den 7. juni 2017.


Emne er obligatorisk for

Master i pedagogikkArbeidskrav

Det er knyttet ett hovedarbeidskrav til hvert problemområde. Arbeidskravene dekker til sammen tre ulike format/genre; ett skriftlig essay, en digital fortelling med refleksjonsnotat samt et muntlig framlegg med tilhørende skriftlig dokumentasjon.


Eksamensform

De utførte arbeidskravene samles i en mappe for sluttvurdering. I mappen skal det også følge med et refleksjonsnotat over emnet og egen læring.

Overlapp

Emnet PED3013/1 Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden (30 sp.) overlapper med emnet PED3009/1 Didaktikk (15 sp.) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L