Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PED3014/1 Aktuelle pedagogiske utfordringer (fordypningsemne)

Aktuelle pedagogiske utfordringer (fordypningsemne)

Back Tilbake
Kode
PED3014/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Pensum
Emneansvarlig
Lene Nyhus
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene i samarbeid med hverandre og med faglærere en anledning til å fordype seg innenfor et av fagets forskningsfelt og bli kjent med aktuell forskning innenfor dette feltet. Gjennom arbeid med en egendefinert oppgave, får studenten også mulighet til å gjøre et forarbeid til masteroppgaven.

Hver student må velge ca 1000 sider litteratur innenfor fordypningsområdet i samarbeid med medstudenter og i samråd med faglig ansvarlig for seminaret, evt. med annen faglig veileder hvis temaet ligger utenfor rammen av seminartilbudet. Litteraturlisten skal godkjennes av emneansvarlig faglærer i samråd med fagansvarlig for Master i pedagogikk.

Emnet sikter mot å gi studentene kunnskap i et sentralt forskningsområde innen aktuell pedagogisk forskning. Studentene skal kunne vise argumentative og analytiske ferdigheter i tilknytning til sitt valgte fordypningsområde.

Arbeidet i emnet drives fram gjennom faste seminarer med framlegg av lesning og deltakelse i drøftinger av forskningen som aktualiseres. Skriving av innlegg og motinnlegg er faste innslag med blant annet bruk av blogg, wikis eller andre digitale verktøy.

Studenter som ønsker å skrive masteroppgave på særskilte praksisfelt kan anvende denne modulen for å finne praksisnære forskningsmuligheter


Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten

 • ha avansert kunnskap om området som studenten fordyper seg i
 • kjenne til hvordan man vurderer forskningskvalitet
 • vite hvordan spørsmål om evidens, argumentasjon og diskurs lar seg applisere på forskningstema
 • ha grundig viten om hvordan vitenskapelig forfatterskap foregår og kan analyseres

 

Ferdighet: Etter fullført eksamen skal studenten

 • kunne analysere kvalitet i vitenskapelig skriving innen området
 • gi vurderinger av medstudenters skriftlige og muntlige bidrag i emnet
 • framstille egne tolkninger og refleksjoner over teoretiske og praktiske dimensjoner i emnet

 

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha generelle kompetanser til å

 • anvende kunnskaper og ferdigheter i formidling av reflekterte oppfatninger om emnets faglige tema
 • kunne reflektere kritisk over sentrale problemstillinger
 • spore svakheter i rådende forestillinger og granske forskningens relevans, verdigrunnlag og nytte
 • utvikle og formidle sin faglige læring gjennom ulike medier

Undervisnings- og læringsmetode

På emnet vil det særlig bli arbeidet gjennom lesing, diskusjoner og samtaler, gruppearbeid og individuelt arbeid samt forelesninger og framlegg. Studentene skal gjennom seminarer ta aktivt del i undervisningen ved å i samarbeid med andre initiere undervisnings- og læringsaktiviteter.

Samlingsdatoer våren 2017

 • 12. januar
 • 09. februar
 • 09. mars
 • 06. april

Torsdager kl 09.15-15.00.  


Emne er obligatorisk for

Master i pedagogikk. Det kan søkes fritak fra emnet etter nærmere vurderinger.Arbeidskrav

Underveis i studiet skal det leveres en skriftlig framstilling av hvorledes den valgte litteraturen kan anvendes i masteroppgaven. Deltakelse i vurdering av medstudenters bidrag er en del av arbeidskravet.


Eksamensform

Eksamensformen består av en innlevert hjemmeoppgave på 5-6000 ord.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L