Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > 1MAVITEN/01 Vitenskapsteori og forskningsmetode (MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)

Vitenskapsteori og forskningsmetode (MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)

Back Tilbake
Kode
1MAVITEN/01
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne Bregnballe
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Arbeid med barn og unge
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter vitenskapsteori og forskningsmetoder. Den delen som omhandler forskningsmetode er en videreføring av undervisning på bachelornivå, spesielt når det gjelder det vitenskapsfilosofiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative metoder. I undervisningen presenteres ulike vitenskaplige metoder, og det forklares hvordan de kan anvendes i forskning og i profesjonelt arbeid. Etiske aspekter ved metodene belyses, og det legges spesiell vekt på å problematisere metodiske utfordringer i forskning på personer.

Undervisningen i forskningsmetode følges opp i seminarer, den relateres til de fagspesifikke områdene i masterprogrammet og den vinkles i stor grad opp mot studentenes arbeid med masteroppgaven. Et avgjørende mål i emnet er å hjelpe studentene til å utvikle et godt prosjektdesign for masteroppgaven.

I vitenskapsteorien knyttes undervisningen til grunnleggende forklaringsmodeller, menneske- og samfunnssyn og til diskusjonen mellom ulike former for vitenskaper. Sentrale temaer er grunnlaget for teorier om forståelse (hermeneutikk), forholdet mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap, og motsetningen mellom ulike former for realisme og idealisme. Nyanseringer og mellomposisjoner vektlegges ved å knytte undervisningen til historiske og aktuelle vitenskapsteoretiske debatter.  Hovedvekten vil bli lagt på debattene innenfor samfunnsvitenskap, og spesielt på de som er relevante i forhold til fagområdene innenfor masterprogrammet.


Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

 • sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for fagområdene i masterprogrammet
 • vitenskaplige metoder og deres teoretiske forankring
 • kvalitetsvurdering innenfor kvalitativ og kvantitativ metode
 • forholdet mellom teori om empiri i empiriske studier
 • generaliseringsmuligheter og formidling av forskningsresultater
 • begreper og distinksjoner som gjør det mulig å reflektere systematisk over vitenskaplig virksomhet og analytiske refleksjonsprosesser

 

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • anvende vitenskaplige metoder i eget arbeid med masteroppgave
 • vurdere og diskutere vitenskapsteoretisk forankring av eget forskningsprosjekt
 • analysere og kritisk vurdere vitenskaplige studier og refleksjonsprosesser
 • formidle et konsistent syn på kunnskap og begrunnelse
 • vurdere etiske problemstillinger ved bruk av vitenskaplig metode

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • uvikle et metodisk og teoretisk velfundert prosjektdesign til masteroppgave.
 • fremføre gode begrunnelser for valg av metode i masteroppgave 
 • kritisk vurdere egne og andres resonnementer ut fra vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiver

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i emnet er en kombinasjon av forelesninger og arbeid med essay og forskningsdesign individuelt og i grupper. Det vil også bli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene.

Det er obligatorisk deltakelse på undervisning med krav om frammøte på 75%.

Samlingsdatoer høsten 2016

NB! For høsten 2016 så er det varierende samlingstidspunkt for de enkelte masterstudiene som tar dette emnet.

Samlinger for Master i karriereveiledning, Master i pedagogikk og Master i spesialpedagogikk:

 • 5-6 september
 • 22-23 september
 • 17-18 oktober
 • 14-15 november

Samlinger for Master i psykososialt arbeid med barn og unge, Master i sosial- og velferdsfag og Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge:

 • 8-9 september
 • 26-27 september
 • 24-25 oktober
 • 14-15 november

Forkunnskapskrav

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog, sosionom eller tilsvarende. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Masterprogram innen pedaogikk og sosialfagArbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen skal studentene ha godkjent et arbeidskrav som skal leveres skriftlig og individuelt. Arbeidskravet har utgangspunkt i forelesninger, seminaraktivitet på samlingene og pensum. 


Eksamensform

I løpet av kurset skal studentene skrive et individuelt essay om en vitenskapsteoretisk problemstilling. Bokstavkarakterer (A-F) benyttes.

Overlapp

Emnet 1MAVITEN/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode overlapper med emnet PED3001/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L