Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > LÆRGRU2/1 Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 2

Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 2

Back Tilbake
Kode
LÆRGRU2/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Vårsemesteret
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Evelyn Ovesen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne 2 bygger på emne1. Emnet gir en fordypning i læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse med fokus på relasjonell forståelse og proaktive tilnærminger. PP-rådgiverne skal få økt innsikt og forståelse av samspill og utviklingsstøttende relasjoner. Emnet skal kvalifisere studentene til å ha en analytisk tilnærming til lærere/ barnehagelæreres utfordringer, så de kan identifisere utfordringer i læringsmiljøet, velge en hensiktsmessig tilnærming og etablere læringsfremmende samhandling for videre utvikling. Emnet kvalifiserer for arbeid med læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse i et forebyggende perspektiv.


Læringsutbytte

Kunnskaper:Studenten

 • har teoretisk kunnskap om betydningen av forebygging og proaktive strategier i arbeidet med læringsmiljø og klasse- gruppeledelse
 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonens betydning i utviklingen av et støttende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse
 • har kunnskaper om relevante tilnærminger for å fremme utviklingsstøttende relasjoner
 • har kunnskap om igangsettelse og gjennomføring av samhandlingsprosesser som fremme støttende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som vektlegger arbeidet med relasjonsorientert og proaktiv klasseledelse

Ferdigheter:Studenten

 • reflekterer over innhold i pensumlitteraturen, formidler og deler sine refleksjoner med andre
 • kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere samspillet  i læringsmiljøet og i gruppen/klassen
 • skal i samarbeide med ansatte i skole og barnehage kunne velge ut og anvende relevante tilnærminger i utviklingen av læringsmiljøet og gruppe-/ klasseledelse
 • avklarer egen profesjonsrolle og forventninger i samhandlingen for utviklingen av støttende læringsmiljø og gruppe-/ klasseledelse

Generell kompetanse:Studenten

 • viser vilje til å anvende sin kunnskap om samspill og læringsprosesser i grupper og klasser på en måte som fremmer utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse
 • ser verdien av sammenhengen mellom teori og praksis for utøving av yrkesrollen
 • har forståelse for egen profesjons/ yrkesrolle
 • skaper forutsetninger for god samhandling om inkluderende læringsmiljø og gruppe/ klasseledelse 
 • viser selvstendighet, samarbeidsvilje, ansvarlighet og vilje til kritisk tenkning
 • er bevisst på og reflekterer over etikk i sin profesjonsutøvelse

Undervisnings- og læringsmetode

Samlinger med forelesninger og kunnskapsdeling i grupper/ plenum, arbeidskrav knyttet til egen praksis og veiledning og bruk av digitale læringsressurser mellom samlinger.


Forkunnskapskrav

Emne 1Arbeidskrav

a) Individuelle refleksjonslogger etter hver dag under samlingene.

b) Utarbeide en presentasjon av et tema innenfor læringsmiljø og gruppeledelse knyttet til egen praksis.


Eksamensform

Muntlig eksamen med muntlig presentasjon av et tema innenfor læringsmiljø/gruppeledelse knyttet til egen praksis. Oppgaven vurderes etter karakterskala fra A-F.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L