Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > KARR3002/1 Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring

Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring

Back Tilbake
Kode
KARR3002/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i karriereveiledning
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Teoriene har betydning for karriereveilednings kontekster, i møte med enkeltmennesker, grupper og i og imellom ulike organisasjoner. Emnet retter seg særlig mot utviklingen av den enkelte karriereveileders kompetanse i å vurdere og planlegge karriereveiledning basert på en avansert teoretisk forståelse. Emnet legger til grunn et livslangt perspektiv på karriereutvikling. Emnet ser på karriereutvikling som en prosess hvor menneskets mange livsroller og de sammenhenger karrierevalgene tas innenfor må tas med i betraktning i planlegging av karriereveiledning.

Innholdet organiseres i følgende tema:

 • Karriereteoretisk utvikling
 • Kontekstuell og institusjonalisert karriereveiledning
 • Valgkompetanse i et livslangt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i karriereveiledningsteorienes vitenskapelige fundament
 • har kunnskap om og innsikt i karrierevalgteorier, og kan relatere denne kunnskapen til ulike overgangsfaser i en persons livslange karriereutviklingsprosess
 • har kunnskap om og innsikt i hvordan livslang læring og livslang veiledning påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid

Ferdigheter

Studenten:

 • kan på selvstendig grunnlag vurdere aktuelle karriereteoretiske perspektiver i utviklingen av karriereveiledningsaktiviteter i eget praksisfelt
 • kan på en gjennomtenkt måte lede og koordinere både etablert praksis og bærekraftige endringer i karriereveiledningens praksisfelt
 • kan gjøre en helhetlig analyse av veisøkers karrieremessige behov
 • kan demonstrere overblikk og innsikt i modeller som belyser karriereveiledning i   ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted
 • kan analysere og kritisk vurdere karriereteorienes betydning for individers, gruppers og organisasjoners ulike behov
 • kan kommunisere med fagmiljøer og til allmennheten om karriereteorienes betydning innen karriereutvikling

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper, og individuelt arbeid.
Samlingene består i hovedsak av forelesninger, og teori- og kasusdrøftinger i gruppe og plenum. Kasusbaserte drøftinger vil særlig problematisere forholdet mellom teori og praksis.
Arbeidskrav
 • Deltakelse i kasusbaserte drøftinger
 • Skriftlig temaoppgave. Nærmere retningslinjer for dette arbeidet presenteres ved studiestart

Temaoppgaven må være godkjent før framstilling til eksamen.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen hvor studenten blir utfordret til å analysere praksisfeltet ut fra relevante karriereteorier. Studentene velger tema og/eller problemstilling i samråd med veileder. Tema/problemstilling skal være klar innen fire uker før frist for innlevering av oppgaven.

Overlapp

RÅD1001 og RÅD1002 Videreutdanning i Rådgivning - del 1 overlapper med emnet KARR3002/1 Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring med 2,5 sp. hver. KARRIER1 Karriereveiledning overlapper med KARR3002/1 Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring med 5 sp.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L