Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Utdanningsvalg

Utdanningsvalg

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Heltid/ deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gjennomføres ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (opptak skjer der)

 

Utdanningsvalg er et obligatorisk fag i ungdomsskolen. Faget er innrettet mot planlegging av framtiden, der den enkelte elev får mulighet til å utforske seg selv og samtidig utforske de muligheter samfunnet gir. Faget skal knytte livet i skolen opp mot livet utenfor skolen og gi eleven kunnskap, ferdigheter og kompetanse nå og i framtiden. Gjennom emnet utdanningsvalg skal studentene få økt sin kompetanse til å planlegge, gjennomføre og vurdere faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen»

Innholdet organiseres i følgende tema

 • Ulike perspektiver på Utdanningsvalg
 • Kunnskap om egne interesser, verdier, preferanser og muligheter
 • Kunnskap om utdanningssystemet, muligheter i arbeidslivet og endringer i samfunnet
 • Ungdomskultur og sosialisering 

Valgkompetanse, kommunikasjon og overganger


Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ungdoms sosialisering med utgangspunkt i ulike ungdomskulturer
 • har inngående kunnskap om læreplan for utdanningsvalg i grunnskolen, sammenhengen med generell del av læreplanen og prinsipper for opplæringen
 • har utdypende kjennskap til utdanningsmuligheter og yrkesområder
 • har inngående kunnskap om læring, metoder for veiledning og faglig etiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre en helhetlig analyse av elevers ressurser og behov relatert til planlegging av videre utdanning
 • kan på en gjennomtenkt måte legge til rette for at elever blir kjent med egne interesser, verdier og muligheter relatert til utdanning og arbeid
 • kan på en reflektert måte bistå elever i utvikling av valgkompetanse relatert til ulike overganger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere sammenhenger mellom elevers sosialisering, utdanningsmuligheter og samfunnsmessige utviklingstrekk
 • kan på en gjennomtenkt måte lede og koordinere veiledningsaktiviter
 • kan utøve læringsaktiviteter i tråd med fagetiske retningslinjer slik at elever utvikler valgkompetanse

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper og individuelt arbeid.
Samlingene består av forelesninger, studentframlegg og teori- og kasusdrøftinger i gruppe og plenum.

Litteraturstudier og refleksjonsoppgaver er sentrale komponenter i emnet. Kasusbaserte drøftinger skal problematisere ungdomsrelaterte, utdanningsmessige og yrkesetiske dilemmaer. Studentene vil få veiledning i gruppene.
Arbeidskrav

Skriftlig temaoppgave.

Delta i kasus baserte drøftinger.
Lese og kommentere studentarbeider i gruppene.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet presenteres ved studiestart.


Eksamensform

Vurdering underveis
Temaoppgaven må være godkjent før framstilling til eksamen.

Avsluttende vurdering
Muntlig eksamen i gruppe med individuelle presentasjoner av temaoppgaven

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L