Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > 2RELØSKA Lønnsarbeid

Lønnsarbeid

Back Tilbake
Kode
2RELØSKA
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil bestå av følgende temaer

  • Lønn og skatt
  • Lønn og regnskap
  • Pensjonsrett

Lønn og skatt har hovedvekt på skatterett. Innenfor skatteretten blir det først og fremst fokusert på reglene for fastsetting og beskatning av skattepliktige ytelser til lønnstakere. Videre setter kurset temaet inn i en bredere skatterettslig sammenheng ved å trekke inn emner og begreper som rettskilder i skatteretten, omfanget av skatteplikten, skattestedet, og skattesubjektet. Det blir også gitt en kort oversikt over skattebetaling og -innkreving samt ligningsforvaltningsrett.Utover dette introduserer kurset noen enkle skatteplanleggingsbetraktninger som kan ha relevans for utformingen lønns- og fordelspakker til ansatte under ulike forutsetninger.

Lønn og regnskap bidrar til forståelsen av sammenhengen mellom lønn og regnskap i virksomhetens økonomisystem. Kurset inneholder en kort introduksjon til eksternregnskap og pålagt rapportering. Videre gis en oversikt over regnskapssystemet, krav til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Deretter blir det gitt en oversikt over den regnskapsmessige behandlingen av lønn, godtgjørelser og ytelser. Kodesett i lønnssystemet blir gjennomgått. Videre gir kurset en introduksjon til tema som internkontroll og etikk.

I pensjonsrett gis en innføring i pensjonssystemet og reglene om obligatorisk tjenestepensjon.

Studiet er et betalingsstudium (se mer om dette her). I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, utgifter til lærebøker og materiell, samt reise og opphold ved samlingene og eksamen. Studiet faller inn under ordningen til Lånekassa.


Læringsutbytte

Lønn og regnskap:

  1.  Få en oversikt over eksternregnskapets hovedstruktur
  2.  Bli fortrolig med økonomisystemets oppgaver og oppbygging
  3.  Bli fortrolig med lønnsystemets oppgaver og oppbygging
  4.  Få innsikt i samspillet mellom lønnssystemet og økonomisystemet i behandlingen av ulike ytelser

Lønn og skatt:

Gjøre studentene fortrolig med grunnleggende skatterettslige betraktninger rundt fastsetting og beskatning av skattepliktige ytelser til lønnstakere.Introdusere rettskilder i skatteretten, og grunnleggende skatterettslige rammer som skatteplikt, skattested og skattesubjekt. Introdusere skatteplanleggingsemner av relevans for utforming av ytelser til ansatte.

Pensjonsrett:

Gi studentene kunnskaper og forståelse for grunnleggende prinsipper og begreper innenfor pensjonsrett, og til regnskaps- og skattemessig behandling av pensjon.


Undervisnings- og læringsmetode

Studiet legges primært opp som en kombinasjon av samlinger og litteraturbasert/nettstøttet selvstudium under veiledning.Samlingene brukes til lærerstyrt gjennomgang av sentrale pensumdeler og oppgaveløsning.Det utarbeides til hvert kurs et sett øvingsoppgaver med løsningsforslag som studentene kan støtte seg på.Det legges til rette for kontakt med og tilbakemelding fra faglærernererne under selvstudiet.For å gå opp til eksamen i en modul kreves at studenten har levert og fått godkjent 2 skriftlig innleveringsoppgaver (én pr. kurs).I forbindelse med disse oppgavene utarbeides opplegg for systematisk tilbakemelding/veiledning (individuelt, på gruppebasis eller i plenum og i elektronisk klasserom, avhengig av deltakerantall og kapasitet).

Det forutsettes at studentene følger med i studiets "elektroniske klasserom" Fronter. Dette brukes bl.a. som oppslagstavle for nyheter, til arkiv for kurs-/forelesningsmateriell, til prøver og som forum for faglige diskusjoner i periodene mellom samlingene.


Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

LØPE – Lønns- og personalarbeid 30 sp deltidsprogramArbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer knyttet til temaene i emnet.


Eksamensform

5-timers individuell skriftlig dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L