Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse

Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Inge Hermanrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I bacheloroppgaven skal BOL- studentene fordype seg i et selvvalgt tema innenfor personal-, organisasjons- og ledelsesfagene. Oppgaven kan skrives individuelt, eller av to sammen. Studentene skal formulere egne problemstillinger, som følges opp teoretisk og metodisk, med utgangspunkt i fagemner fra BOL. I tillegg til bruk av relevant pensumlitteratur, fordres det bruk av relevant, selvvalgt litteratur i forbindelse med oppgaveskrivingen. Oppgavearbeidet utføres med utgangspunkt i krav fra samfunnsvitenskapelig metode og retningslinjer for akademisk skriving. Ut over å tilfredsstille akademiske krav, må bacheloroppgaven gjerne være praktisk rettet og/ eller ta utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskaper om akademisk oppgaveskriving som sjanger
 • kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode og anvendelsen av dette på et konkret oppgaveprosjekt
 • kunnskaper om anvendelse av teori og analyse av et empirisk materiale
 • kan forholde seg til bruka av kilder og henvisningspraksis
 • kunnskaper om forskningsetikk 

Ferdigheter

Studenten har

 • ferdigheter til å velge en relevant faglig problemstilling
 • ferdigheter til å behandle et empirisk materiale i henhold til vitenskapelig forskningsmetode
 • ferdigheter til å analysere det empiriske materiale i henhold til relevant teori
 • ferdigheter i å vurdere fremgangsmåter i forskning i henhold til forskningsetiske normer 

Generell kompetanse

Studenten har

 • kunnskap og praktisk kompetanse i planlegging, gjennomføring av et mindre forskningsarbeid med bruk av samfunnsvitenskapelig metode
 • Studentene skal kunne vurdere og håndtere aktuelle etiske problemstillinger knyttet til forskningsarbeidet, og vise kritisk refleksjon overfor egne val
 • Kandidaten skal også kunne justere sin egen faglige utøvelse under veiledning

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom forelesninger og seminarer blir hovedmomenter fra tidligere metodeundervisning gjennomgått, samt generelle krav til akademisk skriving og forskningsetiske problemstillinger. Det blir gitt veiledning til arbeidet med oppgaven.

Det gjennomføres 50% og 80% seminarer, hvor studentene legger frem arbeidene sine og får tilbakemelding undervegs i prosessen.


Forkunnskapskrav

OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse



Arbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i emnet i form av noe obligatorisk undervisning, skriftlige innleveringer og presentasjoner i oppgaveseminar.


Eksamensform

Bacheloroppgave (Individuelt eller i gruppe på to). 



Erstatter
OLA2006/2 bacheloroppgave (20 sp)

Overlapp

Emnet OLA2006/2 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse (20 sp.) overlapper med emnet OLA2006/1 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse, med samfunnsvitenskapelig metode (15 sp.) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L