Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > KOM1002/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2: Kommunikasjon og organisasjon

Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2: Kommunikasjon og organisasjon

Back Tilbake
Kode
KOM1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler hvordan intern og ekstern kommunikasjon foregår i virksomheter, og hvordan kommunikasjon benyttes som ledelsesverktøy. I tillegg gir emnet en innføring i digital kommunikasjon. Kompetanse på hvordan informasjons- og kommunikasjonsstrategi kan utformes og anvendes er også sentralt i dette emnet. Videre blir det også satt fokus på organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer, samt kommunikasjon i endringsprosesser og organisasjoner i omstilling.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om og kan vurdere ulike former for ekstern og intern kommunikasjon i ulike virksomheter
 • har kunnskap om  fagområdet ledelse og strategi og kan gjøre rede for hvordan disse fagene henger sammen med kommunikasjonsvirksomheten.
 • har kunnskap om sentral organisasjonsteori og betydningen av informasjon- og kommunikasjonsarbeid i omstillingsarbeid
 • kan gjøre rede for kommunikasjon i ulike digitale kanaler, herunder sosiale medier.
 • har kunnskap om etiske utfordringer innen kommunikasjonsarbeid

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • kan anvende ekstern og intern kommunikasjon som virkemiddel i virksomheter.
 • kan bidra til vellykket kommunikasjon i kjøpte, fortjente og egne kanaler.
 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og gi faglig begrunnede råd  i arbeid med kommunikasjonsstrategier og –planer.
 • kan foreta selvstendige og grundige analyser av ulike kommunikasjonstiltak.

Generell kompetanse

 • kan fungere som rådgivere for ledere eller ledergrupper i kommunikasjonsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver som kommunikasjonsrådgiver knyttet til ordinær drift, i strategiske prosesser og i endringsprosesser.
 • kan reflektere over egen rolle som kommunikasjonsrådgiver

Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.


Forkunnskapskrav

Må kunne lese engelsk litteraturArbeidskrav

For å gå opp til eksamen må kandidaten levert og fått godkjent minimum to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  


Eksamensform

Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe over 14 dager på bakgrunn av en definert oppgavetekst. Relevant teori skal anvendes.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L