Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PAD3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig sektor

Organisasjonsutforming i offentlig sektor

Back Tilbake
Kode
PAD3005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Jon Helge Lesjø
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet kombinerer fagene organisasjonsteori og offentlig politikk i en analyse av trender, perspektiver, teorier, ideer og prinsipper for utforming av hele eller deler av moderne offentlige virksomheter. Emnet er bygd opp rundt følgende fire temaer:

  1. Det første gir en innføring i teoriene og perspektivene som ligger til grunn for moderne organisasjonsutforming.
  2. Det andre tar for seg så vel tradisjonelle som moderne organiseringsmåter, med et spenn fra den tradisjonelle forvaltningens organiseringtil de mer tidstypiske helseforetakene, konsernorganisering,bestiller-utfører- og tonivåmodellen.
  3. Det tredje elementet gir kunnskap om de mange ulike ideer og praksiser som sirkulerer i feltet og som retter seg mot ulike deler av en moderne virksomhet. Eksempler er medarbeidersamtaler, målstyring, Benchmarking og Balanced Scorecard.
  4. Det fjerde elementet har et analytisk fokus på ulike empiriske sektorer. Dette kan dreie seg om helse- og sykehusreformer, utdanningsreformer og kommunalreformer. En analyserer bakgrunnen for reformene, reformideologi,og virkningene i en mer generell samfunnsmessig kontekst.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene

  • ha kunnskaper om hvordan organisasjonsutforming kan bidra til å realisere bestemte mål, men også hvordan valg av organisering kan ha en rekke andre effekter, tilsiktede og utilsiktede.
  • kunne vise forståelse og innsikt i perspektiver, teorier, trender, ideer og modeller for organisasjonsutforming og omstilling i offentlige virksomheter.
  • ha oversikt over debatten rundt utforming og omstilling i offentlig sektor mer generelt,
  • ha en kritisk og gjennomarbeidet forståelse av bakgrunnen for dagens reformer i offentlig sektor, reformenes innholdselementer, prosessene de utløser, samt virkningene for befolkningen og vårt demokratiske system.
  • forstå betydningen av trender, ideer, organisasjonsformer og prinsipper gjennom den innsikten ulike tilnærminger og perspektiver gir
  • kunne arbeide selvstendig med tilnærminger, perspektiver og teorier innen organisasjonsforming og de kan anvende dem på reformer i offentlig sektor.

Undervisnings- og læringsmetode

1. Undervisningen er samlingsbasert. Samlingene er organisert rundt forelesninger som følges opp med seminarer der studentene er aktive deltakere.
2. Det legges vekt på skriftlige øvinger for studenter, i form av arbeidskrav som studentene skal levere inn for godkjenning. Dette er hovedsakelig individuelle arbeider, der studentene gis øvelse i å tilegne seg pensum og akademiske sjangerkrav i skrivingen.
3. Faglærerne gir tilbakemeldinger på arbeidskravene individuelt.
4. Lærings- og kommunikasjonsplattformen Fronter brukes som informasjonsmedium mellom samlingene.


Emne er obligatorisk for

Master i moderne forvaltning (MPA).Arbeidskrav

Studentene må ha fått godkjent tre arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Vurderes godkjent/ikke godkjent


Eksamensform

En ukes hjemmeeksamen over oppgitt problemstilling der studentene skriver et faglig essay på 10-15 sider.

Overlapp

Emnet PAD3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig sektor overlappper med emnet Inn3005/1 Organisasjonsutforming i offentlig sektor med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L