Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3001/1 Vitenskapsteori og metode

Vitenskapsteori og metode

Back Tilbake
Kode
INN3001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Roar Høstaker
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Undervisinga blir innleia med ein gjennomgang av sentrale ”-ismar” og nærslekta tema innanfor vitskapsteorien. Så følgjer undervisinga i metode. Metodeundervisinga vil dekke både kvalitative og kvantitative forskingsmetodar gjennom å presentere studentane for dei mest nytta teknikkane i kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Som eit ledd i metodeundervisinga inngår også at studentane sjølve skal trene på å bruke nokre av dei teknikkane som blir dekt i undervisinga. Denne treninga vil munne ut i ei obligatorisk mappeinnlevering i både kvalitativ og kvantitativ dataanalyse.

Vitskapsteorien vil omfatte ein gjennomgang av ”grunnlagsproblema” og ulike vitskapsteoretiske posisjonar knytt opp mot aktuelle case og historiske debatter. Sentrale tema i undervisinga vil være empirisme, rasjonalisme, hermeneutikk, fenomenologi, kritisk teori og konstruktivisme. Sidan studiet siktar mot å rekruttere studentar med både samfunnsfagleg, økonomisk og naturvitskapeleg bakgrunn, vil eit spesielt fokus også bli retta mot ulikskapane (og likskapane) i vitskapsteo

Målsettinga for undervisinga i metode er at studentane skal få øve opp sine praktiske evner i dataanalyse til et nivå som gjer dei i stand til utføre dette i masteroppgåva. Denne undervisinga vil vere ei vidareføring frå tidlegare undervising i metode på bachelor-nivået.rien til desse faga.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene følgende kvalifikasjonar:

  • Studentene har innsikt i vitskapens filosofiske grunnlag samt i de metodar som er nødvendige for eit høgre grads samfunnsfagleg studium.
  • Studentene har utvikla forståing for korleis vitskapeleg kunnskap frambringes slik at dei kan vurdere denne kritisk. Sentralt i dette vil vere eit fokus på den forskingsbaserte kunnskapens muligheiter og begrensingar og korleis den kan brukast i konkrete situasjonar. I denne samanhengen står også etisk medvit i forhold til bruk av forskingsbasert kunnskap sentralt.
  • Studentene har praktiske evner i dataanalyse til et nivå som gjer dei i stand til utføre dette i masteroppgåva

 

 


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisinga blir innleia med tradisjonelle førelesningar for seinare å veksle mellom forelesingar og øvingar i PC-rom. I samanheng med denne undervising vil det bli gitt noe opplæring i bruk av statistisk programvare (SPSS eller liknande). Mot slutten av undervisingsperioden blir det meir parvis arbeid med mappene under rettleiing.


Emne er obligatorisk for

Master i innovasjon og næringsutvikling og Master i public administrationArbeidskrav

For å få gå opp til den skriftlige 6-timers eksamenen, må studentane (parvis) ha godkjent både den kvalitative og den kvantitative mappa.


Eksamensform

Ein skriftleg 6-timers skoleeksamen basert på heile pensumet i emnet.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L