HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3012/1 Innovasjon i tjenesteyting

Skriv ut Skriv ut

Innovasjon i tjenesteyting

Back Tilbake
Kode
INN3012/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Håvard Teigen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet innovasjon i tjenesteyting og offentlig styring er obligatorisk for henholdsvis 120 sp   MPA, samt valgemne for 90 sp MPA. Emnet peker frem mot ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat

Emnet starter med en generell innføring om innovasjonsteori, og en kort historisk oversikt over innovasjon både som begrep og drivkraft i samfunnet. Vi legger vekt på å introdusere sentrale faglige diskusjoner og avgrensinger for å fange opp hva innovasjon er ut fra et samfunnsfaglig ståsted. Utgangspunktet er at vi har gått inn i et tjenesteytende samfunn der det meste av sysselsettinga er i tjenesteyting, administrasjon og forvaltning. Derfor legger vi hovedvekten på innovasjon i tjenester. I siste delen av emnet er tema knytt til innovasjon i forvaltning og ikke minst i politikk. Målet er å skape en forståelse av det institusjonelle rammeverket som innovasjon foregår innenfor, og dynamikken i dette samspillet.

Etter introduksjonen er det en todeling

  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Offentlig sektors rolle for innovasjon i samfunnet

En stor del av sysselsettinga er i offentlig sektor og det er derfor avgjørende at denne sektoren er innovativ både med hensyn på å løse egne oppgaver og i rollen som regulator og premissgiver for privat næringsliv og sivilsamfunnet. Offentlig sektor er demokratisk styrt og demokratiinnovasjon er både en oppgave for sektoren og en konsekvens for innovasjonsarbeidet.

Innovasjonssystem er et viktig fagfelt i dette emnet. Offentlig sektor har både sitt eget innovasjonssystem og er en del av innovasjonssystemet i ulike sektorer av privat næringsliv. Vi gjennomgår systemtilnærminga teoretisk og analytisk og viser hvordan organisasjoner og institusjoner har vokst fram og formet det som nå er disse innovasjonssystema.

Som innovasjonspolitisk samfunnsaktør har offentlig sektor mange roller i utforming og forvaltning av virkemiddel og tiltak overfor personer, bedrifter, bransjer, regioner osv. Alternative og supplerende virkemiddel og tiltak vil bli gjennomgått både teoretisk og historisk/empirisk. Det samme gjelder innovasjoner i deltaking og demokrati.

Det er bare en del av de oppgavene offentlig sektor har som ikke alternativt kunne ha vært privatisert eller utført av private og frivillige organisasjoner på oppdrag fra fellesskapet. I emnet blir innovasjoner i tjenester og forvaltning behandlet generelt, men teoretiske og praktisk/politiske vurderinger om fordeling mellom offentlig og privat sektor er en viktig del av emnet.

Disse temaene ender ut i spørsmålet om hva som er innovasjonspolititikk, og hvordan innovasjonspolitikken kan utformes. Her starter vi med overnasjonale rammer for innovasjonspolitikken for så å analysere og drøfte den nasjonale politikken i regi av stat, fylke og kommune.


Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emne har studentene avansert kunnskap innenfor fagområdet innovasjon og spesialisert innsikt i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor. Dette inkluderer både sentrale teoretiske perspektiver, viktige metodologiske aspekter og empiriske forskningsresultater.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne kan studentene formulere problemstillinger samt andre faglige forutsetninger for å gjennomføre et FoU-arbeid på mastergradsnivå. Studentene kan også kommunisere om faglige problemstillinger om innovasjon i tjenesteyting både med spesialister og allmennheten. I tillegg kan studentene bidra til nytenking om og i innovasjonsprosesser.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne har studentene kompetanse til å analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet innovasjon i tjenesteyting, og arbeide selvstendig med praktisk og vitenskapelig problemløsning. Studentene kan analysere innovasjonsprosesser med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Studentene kan også anvende kunnskap om tjenesteinnovasjon på nye områder som offentlig sektor.


Undervisnings- og læringsmetode

Det pedagogiske opplegget inkluderer forelesninger, seminarer med aktiv studentdeltakelse. Rent praktisk består undervisningsopplegget av fire konsentrerte samlinger.


Emne er obligatorisk for

Master i public administration (MPA)Arbeidskrav

Studentene skal i løpet av emnet presentere fagstoff på seminarer  og skriftlige arbeidskrav som det arbeides med mellom samlingene.


Eksamensform

Individuell hjemmeksamen over 14 dager + justerende muntlig eksamen


Tillatte hjelpemidler

Alle på hjemmeksamen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L