Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PAD3001/2 Politikk, planlegging og partnerskap

Politikk, planlegging og partnerskap

Back Tilbake
Kode
PAD3001/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Ulla Higdem
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

De sentrale temaene i emnet er samfunnsstyring, planlegging og partnerskap.  Et hovedfokus er nye styringsformer i offentlig virksomhet som i internasjonal faglitteratur går under betegnelsen «governance». Offentlig politikk er i utgangspunktet forankret i den «parlamentariske styringskjeden». I dette emnet er fokus på utvikling og iverksetting av offentlig politikk som går ut over tradisjonelle hierarkiske styringsformer. Ulike former for samstyring og partnerskap er sentralt når flere aktører sammen skal forsøke å realisere mål de alene ikke kan makte. Reguleringer, avtaler og kontrakter blir viktige styringsformer som innebærer at forhandlinger, interessemotsetninger og tillit mellom aktører i multi-aktørsystemer vil stå sentralt. Det samme gjør demokratispørsmål – og mulighetene for det som er kalt «meta-governance»  - når aktører utenfor det tradisjonelle styringssystemet trekkes inn i formingen av offentlig politikk.

Planlegging er en sentral form for samfunnsstyring, og for kunnskapsbasert og framtidsrettet håndtering av viktige samfunnsproblemer. I dette emnet gjennomgås viktige planleggingsformer og makt og medvirkning knyttet til ulike former for planlegging. Emnet tar opp temaer som går på tvers av forvaltningsnivåene, og ikke minst samspill og interessekonflikter mellom dem. 


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene: 

 • ha tilegnet seg kunnskaper og innsikt om nye styringsformer i offentlig politikk og sentrale planleggingsformer på de ulike nivåene i forvaltningen (med særlig vekt på det regionale og lokale nivået).
 • ha god innsikt i planleggingens muligheter og begrensinger i å løse sentrale samfunnsproblemer. 
 • ha kunnskaper om betydningen av institusjonelle forhold for å realisere demokratiske idealer.
 • kunne analysere sektorovergripende problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets kunnskapsgrunnlag, tradisjoner og egenart. 
 • kunne arbeide selvstendig med teorier og metoder innen offentlig politikk, planlegging og ulike former for samstyring.
 • kunne sette seg inn i relevant teori og anvende teorien i forhold til en rekke praktiske samfunnsrelevante eksempler.
 • ha en etisk bevissthet om styringens og planleggingens muligheter og grenser for å løse samfunnsproblemer, og de kan reflektere over egen faglige rolleutøvelse.

Undervisnings- og læringsmetode
 1. Undervisningen er samlingsbasert. Samlingene er organisert rundt forelesninger som følges opp med seminarer der studentene er aktive deltakere.
 2. Det legges vekt på skriftlige øvinger for studenter, i form av arbeidskrav som studentene skal levere inn for godkjenning. Dette er hovedsakelig individuelle arbeider, der studentene gis øvelse i å tilegne seg pensum og akademiske sjangerkrav i skrivingen.
 3. Faglærerne gir tilbakemeldinger på arbeidskravene, både individuelt og i grupper.
 4. Studentene gis øvelse i kritisk vurdering av egne og andres arbeider gjennom evaluering av medstudenters arbeidskrav i grupper.
 5. Lærings- og kommunikasjonsplattformen Fronter brukes som informasjonsmedium mellom samlingene.

Frammøte på samlingene er obligatorisk, dvs. at studentene må ha godkjent 75% frammøte for å ha eksamensrett. 
Arbeidskrav

Studentene må ha fått godkjent 2 arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 


Eksamensform

14 dagers individuell hjemmeeksamen der studentene skriver et faglig essay på 10-15 sider.  


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnnet PAD3001/2 Politikk, planlegging og partnerskap overlapper med emnet PAD3001/1 Flernivåstyring, partnerskap og planlegging med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L