Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA1018/1 Matematikk

Matematikk

Back Tilbake
Kode
ØKA1018/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst og vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Henning Bueie
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal få analytisk innsikt, og det legges vekt på å vise anvendelser av matematisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet. 

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Elementær algebra
 • Funksjonsbegrepet, Funksjoner av en variabel
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon, funksjonsdrøfting, elastisitet
 • Eksponential og logaritmefunksjoner
 • Rekker og finansmatematikk
 • Integrasjon og integralregning
 • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler
 • Maksimering / minimering under bibetingelser. (Lagranges metode)

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beherske et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsninger av ulikheter, likninger og systemer av likninger

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Bestemme nullpunkter, asymptoter, grenseverdier, kontinuitet, deriverte, ekstremverdier og elastisiteter for ulike én-variabel funksjoner (rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse)
 • Finne stasjonære punkter, maksimum og minimum for et avgrenset område og maksimum og minimum under bi-betingelser for ulike flervariabelfunksjoner (Cobb-Douglas funksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer)
 • Analysere aritmetiske og geometriske rekker, konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
 • Løse problemer innenfor finansmatematikk inkludert annuiteter og nåverdi
 • Anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Oppøve evne til logisk tenking og kritisk vurdering
 • Forstå hvordan matematiske uttrykksformer og verktøy kan bidra til å øke presisjonsnivået i så vel bedrifts- som samfunnsøkonomiske analyser og modeller

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole.Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
ØKA1010 Matematikk, 5 sp, Erstatter ØKA1018/1 10 sp

Overlapp

Emnet ØKA1018/1 Matematikk overlapper med emnet ØKA1010/1 Matematikk (5 sp.) med 100%,

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L