Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Back Tilbake
Kode
ØKA1016/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Amanuensis Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir en første introduksjon av begrep, teorier, resonnementer og modeller i bedriftsøkonomi. Emnet gir studentene faglig grunnlag for analyse og vurdering av kortsiktige beslutninger innenfor bedriftens eksisterende kapasiteter. Eksempler på slike er; produktprioritering, prising og anbudsregning. Vurdering av historisk lønnsomhet for produkter, produktgrupper og markeder er også sentralt – for å lære av historien, slik at en får bedre informasjon som grunnlag for fremtidige beslutninger. Ambisjonen med emnet er altså å gi en teoretisk og anvendbar innsikt i bedriftens kortsiktige beslutninger - hvordan utnytte bedriftens kapasitet på en lønnsom måte. Noen aktuelle problemstillinger;

 • Bedriftens markedstilpasning - om pris og etterspørsel
 • Kalkulasjon og prising
 • Produktvalg og produktprioritering
 • Lønnsomhetsanalyser og lønnsomhets- og risikovurderinger

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Ha basiskunnskap om økonomistyring og strukturen i en virksomhets økonomi­styringssystem; Hovedvekt på kortsiktige beslutninger og på rapportering og oppfølging
 • Kjenne og forstå de sentrale begrepene inntekt, kostnad og resultat
 • Ha innsikt i kostnadsteorien med spesiell vekt på kostnadsvariabilitet
 • Beherske grunnleggende markedsteori som bakgrunn for å forstå hvordan prissetting av varer og tjenester bør ta hensyn til både kostnads- og markedsforhold

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Anvende bidragsmodellen i kortsiktige lønnsomhetsanalyser, beslutninger og risikovurderinger i en bedrift
 • Utarbeide kostnadskalkyler etter både bidrags- og selvkostmodell
 • Identifisere beslutningsrelevante kostnader
 • Tolke informasjon fra en virksomhets driftsregnskap
 • Se sammenhengene mellom en virksomhets kostnadsstruktur og risikoen som virksomheten er utsatt for
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for kortsiktige beslutninger med vekt på lønnsomhets- og risikovurderinger

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Bidra i et foretaks økonomistyring med modellbasert innsikt knyttet til kortsiktige driftsbeslutninger, kalkulasjon og driftsregnskap

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Organisasjons- og ledelsesfag og Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (inngår i ”valgemnepakke”)
Åpent (individuelle valg utenom ”valgemnepakker”)

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Overlapp

Emnet ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse overlapper med emnet ØKA1008/1 Bedriftsøkonomisk analyse med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L