Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA1019/1 Investering og finansiering

Investering og finansiering

Back Tilbake
Kode
ØKA1019/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester ( Høst)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Amanuensis Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir en innføring i investerings- og finansieringsteori og tar altså opp teorier og modeller knyttet opp mot spørsmål som gjelder fremskaffelse og bruk av kapital i bedriften; Hvordan bør bedriften finansieres og hvilke eiendeler bør bedriften besitte.
Studenten skal gjennom dette emnet skaffe seg innsikt i analyse og lønnsomhetsvurdering av bedriftens langsiktige kapasitetsbeslutninger.  Risiko, risikohåndtering og risikotilpassing er sentrale stikkord.  Følgende tema inngår:

 • Modeller for kontantstrømbudsjettering
 • Renteregning og diskontering
 • Modeller for lønnsomhetsvurdering av investeringsprosjekter
 • Følsomhetsanalyser og stjernediagram
 • Kapitalkostnad og risikojustert rente
 • Ulike typer finansiering
 • Sammenhengen mellom gjeldsgrad og risiko

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Identifisere situasjoner der investeringsanalytiske metoder er relevant å bruke
 • Kjenne total- og egenkapitalmodellen for kartlegging av kontantstrøm knyttet til investeringer
 • Forklare og forstå tidsverdien av penger
 • Kjenne begrepene nominell rente, reell rente og risikojustert rente
 • Beherske de sentrale metodene for analyse og lønnsomhetsvurdering av investeringer
 • Gjøre rede for de sentrale metodene for analyse av risiko; følsomhetsanalyse og scenarioanalyse
 • Vite hvordan gjeldsgraden påvirker risikoen i bedriften

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Budsjettere relevant kontantstrøm ved både investerings- og finansieringsbeslutninger
 • Gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringer etter nåverdi-, internrente- og annuitetsmetode
 • Analysere ulike finansieringsmuligheter etter effektiv rente og finansiell merverdi
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutninger og låneopptak der lønnsomhet, risikovurdering og risikoavveininger er sentrale elementer

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Vurdere lønnsomhet og risiko i investerings- og finansieringsbeslutninger i sammenheng

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper – tilsvarende emnene

 Grunnleggendse bedriftsøkonomisk analyse
 Finansregnskap 1
 

Finansregnskap 2

Emne er obligatorisk for

BØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Organisasjons- og ledelsesfag og Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (inngår i ”valgemnepakke”)
Åpent (individuelle valg utenom ”valgemnepakker”)

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L