Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon

Økonomi og organisasjon

Back Tilbake
Kode
ØKA2004/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
Ett semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstelektor Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet retter fokus mot styring og kontroll i virksomheter med utgangspunkt i en «Management Control» tilnærming.  Tilnærmingen er tverrfaglig ved at den bygger på teori fra både økonomiske styringsfag og atferdsfag.  Emnet kan sees på som et integrasjonsemne for siste studieår.  Temaer som inngår er

 

 • Ulike mekanismer for styring og kontroll i virksomheter: Resultatstyring, handlingsstyring, styring av personell og kultur
 • Utforming av styrings- og kontrollsystemer: Stram eller løs styring, kontrollkostnader
 • Resultatstyring med vekt på økonomisk ansvar, formelle planleggingssystemer og motivasjonskontrakter
 • Prestasjonsmåling
 • Styrings- og kontrollsystemer som en «pakke» av virkemidler
 • Virksomhetsstyring, etikk og samfunnsansvar
 • Virksomhetsstyring, strategi og omgivelser

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beskrive hovedtrekk ved resultatorientert, handlingsorientert og kulturorientert styring og kontroll i virksomheter
 • Forklare under hvilke vilkår henholdsvis resultatorientert, handlingsorientert og kulturorientert styring og kontroll anses å være særlig godt egnet i styring og kontroll av virksomheter
 • Gjøre rede for sentrale avveininger ved utforming av økonomiske resultatstyrings­mekanismer som desentralisering av økonomisk ansvar, budsjetter, samt insentiver og prestasjonsmåling
 • Vise hvordan trekk ved og endringer i en virksomhets omgivelser kan ha betydning for utforming av dens styrings- og kontrollsystemer

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Drøfte egenskaper ved virkemidler i styring og kontroll av virksomheter på en systematisk måte
 • Eksemplifisere tilsiktete og utilsiktete virkninger av ulik utforming av virkemidler i styring og kontroll av en virksomhet
 • Formulere forslag til utforming av styrings- og kontrollsystemer i virksomheter basert på enkle case-beskrivelser

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Vurdere styrings- og kontrollsystemer i virksomheter ut fra en tverrfaglig forståelse av samspillet mellom økonomiske og atferdsmessige faktorer
 • Tolke egen rolle i en virksomhet i forhold til det handlingsrommet og de begrensningene som følger av virksomhetens styrings- og kontrollsystem

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper tilsvarende:

Organisasjonsfag

Økonomistyring

Finansregnskap 1

Foretaksstrategi

 

I tillegg er det en fordel med forkunnskaper på nivå med Mikroøkonomi

Emne er obligatorisk for

BØA, profilen øk adm fag


Emne er valgbart for
Bachelor Økonomi og Administrasjon
Bachelor Reiseliv
Bachelor Organisasjon og Ledelse

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Strategisk økonomistyring som del av 15 sp kurset Økonomisk styring

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L