Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA2007/1 Mikroøkonomi 2

Mikroøkonomi 2

Back Tilbake
Kode
ØKA2007/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ørjan Mydland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger videre på emnet Mikroøkonomi 1. Emnet vil ha fokus på anvendelse av mikroøkonomisk teori.

Følgende temaer inngår i emnet:

 • Ufullkommen konkurranse
 • Spillteori
 • Konkurransestrategi
 • Asymmetrisk informasjon
 • Økonomisk effektivitet
 • Eksternaliteter
 • Kollektive goder
 • Markedet for innsatsfaktorer

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • beskrive hvilke strategiske variable en konsument, en bedrift eller annen beslutningstaker står overfor i sine valg.
 • Redegjøre og forstå markedsmekanismenes virkemåte.
 • Redegjøre for de vanligste årsakene til at markeder ikke fungerer optimalt

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • bruke mikroøkonomisk teori til å ta beslutninger i situasjoner hvor man har reell innflytelse på strategiske variabler.
 • analysere beslutningsprosessene i en bedrift
 • analysere situasjoner hvor man som aktør tar beslutninger som påvirkes av hva andre gjør
 • bruke teori om ufullkommen konkurranse til å forklare hvordan bedrifter med markedsmakt opptrer
 • bruke spillteori til å analysere hvordan situasjoner med flere aktører, for eksempel bedrifter, foretar valg av pris, kvantum eller størrelser på investeringer

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • forstå hvordan en bedrift tilpasser seg i et marked med ufullkommen konkurranse
 • vurdere konkurransesituasjonen til en bedrift, og hvordan bedriften bør tilpasse seg

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende emnet Matematikk. Studentene bør også ha gjennomført kurset Mikroøkonomi 1 eller tilsvarende.


Emne er valgbart for
Bachelor i økonomi og administrasjon og andre kvalifiserte studenter
Arbeidskrav

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

4 timers skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Opprinnelig planlagt Konkurransestrategi utgår og erstattes av dette emnet

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L