Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samfunnsansvar

Back Tilbake
Kode
OLA1008/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Erlend Aas Gulbrandsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnets hovedsiktemål å styrke studentenes virksomhetsetiske kompetanse, forstått som deres evne til å identifisere, analysere og håndtere de spesielle moralske og ansvarsmessige utfordringer som knytter seg til virksomheters drift.

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om moral, etikk, samfunnsansvar og mulige tiltak for ansvarlig virksomhet. Etter endt studium skal studentene kunne drøfte virksomhetsetiske grunnspørsmål og utvalgte tema som moral, lønnsomhet, bærekraft, forbruker-, klient- og brukerinteresser i lys av relevant normativ og deskriptiv teori og kunnskap. 

Studentene skal være godt kjent med foretakets sosiale ansvar, globaliseringens relevans, forslaget om en tredelt bunnlinje, kunnskapskilder for virksomhetsetikk og ulike modeller for å sikre moralsk og ansvarsmessig forsvarlig adferd. De skal også kunne anvende sine teoretiske kunnskaper til å identifisere, analysere og håndtere moralske og ansvarsmessige utfordringer i konkrete yrkessammenhenger og i ulike institusjonelle og kulturelle kontekster.


Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet.
  • Kandidaten er i stand til å bruke teori om samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller for å identifisere og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger.
  • Kandidaten har kunnskap om et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og samfunnsansvar og forholdet mellom dem.

 

Ferdigheter

  • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper om overstående emner til å identifisere moralske utfordringer knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.
  • Kandidatene kan analysere og formulere utfordringene på en måte som gjør det klart hva som moralsk sett er på spill i dem.
  • Kandidaten kan bruke relevante rammeverk for å forstå sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse

 

Kompetanse

  • Kandidaten kan analysere relevante faglige og praktiske problemer knyttet til ansvar og lønnsomhet.
  • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Kandidaten kan håndtere moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til innehavelse og utøvelse av økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»).

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i Sport Management


Emne er valgbart for
Bachelor i organisasjon og ledelse
Arbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i løpet av emnet (både gruppe og individuelt).


Eksamensform

Skoleeksamen, 4-timer

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L