Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RLL2001/1 Destinasjonsledelse

Destinasjonsledelse

Back Tilbake
Kode
RLL2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Monica A. Breiby
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har fokus på sentrale problemstillinger og faglige perspektiver knyttet til utvikling og ledelse av konkurransedyktige turistdestinasjoner. Primært vektlegges organisasjons- og ledelsesutfordringer knyttet til en markedsorientert og bærekraftig destinasjonsutvikling hvor både private og offentlige aktører deltar.

Det teoretiske rammeverket gir grunnlag for å identifisere ulike aktører/interessenter på en destinasjon, samt de allianser og utfordringer som utvikles i samhandling mellom aktørene. Et særlig fokus vil rettes mot evnen til å arbeide med en markedsorientert og bærekraftig destinasjonsutvikling innenfor de begrensninger og muligheter som oppstår i skjæringspunktet mellom de ulike aktørene. Emnet baserer seg på fire hovedtemaer: samarbeid og nettverk, markedsføring, innovasjon og utvikling av omgivelser der tjenestene leveres/oppleves.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kan forklare hva en turistdestinasjon er og aktørbildet
  • Kan identifisere turismeatferd og etterspørsel, og hvilke muligheter og begrensninger dette gir for en bærekraftig destinasjonsutvikling
  • Kan tilrettelegge for samhandlingsprosesser som styrker innovasjons- og konkurranseevnen

Ferdigheter:

  • Kan delta aktivt i utvikling av destinasjonsstrategier og implementere disse
  • Kan delta aktivt i markedsføringen av en destinasjon
  • Kan analysere mulighetene for reiselivsutvikling og nyskaping på en destinasjon

Generell kompetanse:

  • Kan delta i drøftinger med andre med bakgrunn innenfor
  • fagområdet og gjennom dette bidra til destinasjonsutvikling
  • Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og arbeid med konkret case (destinasjon).


Forkunnskapskrav

ØKA1013 Markedsføring, RLT1005 Innføring i reiseliv, RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling og ØKA1017 Organisasjonsfag.

Anbefalte forkunnskapskrav:

RLU2002 Reiseliv som verdiskaper og OLA1010 Innføring i innovasjon og entreprenørskap.

Emne er obligatorisk for

Ba reiselivsledelse



Arbeidskrav

4 arbeidskrav hvorav 1 arbeidskrav er individuelt og 3 er gruppevise arbeidskrav. Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen - over 3 dager


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
RLL2001/1 Destinasjonsledelse 15 sp

Overlapp

100 % med RLL2001/1 Destinasjonsledelse 15 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L