Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > MATTE1 Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori

Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori

Back Tilbake
Kode
MATTE1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har fokus på didaktisk teori og forskning, algebra, ligninger, funksjoner, derivasjon, integrasjon, modellering og differensialligninger.

Bilde nettmat2 oppdatert

* Veiledning med fagperson, ** Veiledning/feedback fra medstudenter

M1 = Modul 1, V1 = Veiledning 1

 • Modul 1: Algebra
 • Modul 2: Ligninger og ulikheter
 • Modul 3: Bevis og argumentasjon
 • Modul 4: Tilpasset opplæring og matematikkvansker
 • Modul 5: Funksjoner
 • Modul 6: Derivasjon, integrasjon og anvendelser
 • Modul 7: Differensialligninger, modellering og anvendelser

Utviklingsarbeid på tvers av modulene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justeringer av modultitler og ukefordeling.


Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med enkle matematiske teoribygninger innenfor tallære og algebra
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosess: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske modeller og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10.

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og fagets egenart, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Undervisnings- og læringsmetode

Hvert emne består av syv leksjoner av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. I tillegg arbeider studenten med en større utviklingsoppgave på tvers av leksjonene, der fagpersoner og medstudenter inngår som sparringspartnere ved gitte tidspunkt i prosessen. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig læringsarena. 

Eksamensform

Emnet har en todelt eksamen. 6 timers digital hjemmeeksamen (teller 60%) og 24 timers hjemmeeksamen (teller 40%). 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L