Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > MATTE2 Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

Back Tilbake
Kode
MATTE2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Vegard Målnes Meland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har fokus på didaktisk teori og forskning, sannsynlighetsregning, kombinatorikk, simulering, statistikk, euklidsk og dynamisk geometri, romgeometri, vektorregning, geometriske bevis og trigonometri.

 • Modul 1: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 1
 • Modul 2: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 2
 • Modul 3: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 3
 • Modul 4: Vurdering i matematikk, ulike oppgavetyper i matematikk
 • Modul 5: Generell geometri
 • Modul 6: Bevis i geometri
 • Modul 7: Trigonometri.

Utviklingsprosjekt på tvers av modulene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justering av modultitler.


Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har undervisningskunnskap knyttet til eksperimentering i matematikk, ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri, kombinatorikk og sannsynlighetsregning
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosess: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og / eller matematikkfaglig emne

 GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid

Undervisnings- og læringsmetode

Hvert emne består av syv leksjoner av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. I tillegg arbeider studenten med en større utviklingsoppgave på tvers av leksjonene, der fagpersoner og medstudenter inngår som sparringspartnere ved gitte tidspunkt i prosessen. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig læringsarena. 
Arbeidskrav

Hver av de syv leksjonene har obligatoriske oppgaver som må gjennomføres i leksjonens åpningstid. Prosessdokument knyttet til utviklingsoppgaven leveres til gitte tidspunkt. Det gis veiledning av fagperson på to av prosessdokumentene. Alle syv leksjoner samt tre prosessdokument knyttet til utviklingsoppgaven må være levert før studenten kan ta eksamen. Det kreves også deltakelse i medstudentvurderinger. Alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Studenter som ved semesterets slutt mangler arbeidskrav, får tilbud om å levere nye arbeidskrav til dato fastsatt av emneansvarlig.


Eksamensform

Emnet har en todelt eksamen. 6 timers digital hjemmeeksamen (teller 60%) og 24 timers hjemmeeksamen (teller 40%). 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L