Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PU1001 Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi

Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi

Back Tilbake
Kode
PU1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Foreløpig emnebeskrivelse, kan komme endringer

I emnet organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi skal studentene kunne få en økt forståelse for hvordan organisasjoner fungerer. Studentene vil i emnet få økt innsikt i organisasjonenes formelle og uformelle trekk, hvordan dens forhold til omgivelse har innflytelse, forhold knyttet prosesser i organisasjoner, hvordan individer samhandler og motiveres, psykologiske dimensjoner i arbeidslivet, og en rekke andre temaer.

Studentene skal ha kunnskap om sentrale begreper, teorier og forskningstradisjoner på området. Studentene skal få kjennskap til praktisk bruk av teori og metoder, dessuten ferdigheter i å anvende teorier og begreper til å analysere og forstå praktiske utfordringer i arbeidslivet. Dette innebærer også kritisk refleksjon over egen rolle og fagets muligheter og begrensninger. Studentene skal utvikle teoretisk forståelse til å kunne formidle faget.


Læringsutbytte

Formålet er at studentene skal tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om grunnleggende elementer knyttet til hvordan organisasjoner fungerer, og med spesiell vekt på ledelse og arbeidspsykologiske forhold. Ved avsluttet emne skal studentene ha:

Kunnskap
  • Drøfte og begrunne organisasjoners oppbygning og funksjonsmåte.
  • Bruke kunnskap om faget til å forstå hvordan organisasjoner fungerer
  • Gjenkjenne ulike mønstre og atferdsmessige trekk i organisasjoner
  • Presentere organisasjons- og ledelsesmønstre i organisasjoner 
Ferdigheter
  • Studentene
  • Studentene har utviklet en kritisk tilnærming til forståelse av sosiale relasjoner og fenomener i en arbeidslivs kontekst.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen integrerer praksis og teori med sikte på at studentene skal utvikle en helhetlig kompetanse.  Det vil bli lagt vekt på ulike pedagogiske undervisnings- og læringsmetoder, for å understøtte emnets læringsutbytte. Undervisning gis som lærerinitierte forelesninger, men det legges også opp til obligatorisk deltagelse i seminarer og egenstudier der studentene arbeider sammen med ulike oppgaver. Enkelte oppgaver skal legges frem for de andre studentene. Detaljert opplegg kunngjøres i tilknytning til oppstart.
Arbeidskrav

Det vil bli flere arbeidskrav for emnet, både individuelle og gruppevis. Detaljer omkring antall og form, kunngjøres i forbindelse med undervisningsplanen tidlig i semesteret.


Eksamensform

Hjemmeeksamen over tre døgn (72 timer). Inntil to personer kan skrive eksamen sammen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L