Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PU1002 Arbeidsrett

Arbeidsrett

Back Tilbake
Kode
PU1002
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Foreløpig emnebeskrivelse - kan bli endret

Arbeidsrett er et juridisk fag som handler om rettsregler i arbeidsforhold, først og fremst mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men ikke bare det: Lovgivningen stiller en rekke krav til arbeidsgivere og arbeidstakere, og offentlige organer fører tilsyn med at disse kravene blir etterlevd. I emnet vil du lære om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten. Du vil lære å kunne anvende arbeidsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille arbeidsrettslige emner skriftlig, og du skal lære å forstå partsforholdene i arbeidslivet - både i den individuelle og den kollektive delen av arbeidsretten.

Din kompetanse vil ha verdi også når det kommer endringer som ny lovgivning og ny litteratur. Kompetansen har derfor overføringsverdi til andre rettsområder.

Når du er ferdig med Arbeidsrett, har du oversikt over reglene om og ikke-diskriminering, medbestemmelse og de ansattes representasjon. Du har også kunnskap om hovedreglene i kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler.


Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

- Ha oversikt over og kunne forklare arbeidsrettens mest sentrale problemstillinger

- Kunne identifisere de mest relevante rettskilder innen arbeidsretten og anvende disse på praktiske problemstillinger

Kunnskap

Arbeidsrett skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold og innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området, basert på sentrale problemstillinger og teorier. Det gis en innføring i den individuelle og kollektive arbeidsrett (tariffretten) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett samt avslutning av arbeidsforholdet. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslige betydning.

Ferdigheter

Ha en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger vil være den sentrale undervisningsmetode, men det vil også være en god del gruppearbeid og enkelte caseoppgaver.
Arbeidskrav

Det vil være ett arbeidskrav, og det kunngjøres ved semesterstart hvorvidt det blir individuelt eller gruppevis.


Eksamensform

Det er en fire timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L