Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3020/1 Perspektiver på innovasjon

Perspektiver på innovasjon

Back Tilbake
Kode
INN3020/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Martin Rønningen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnets introduserende del gir en generell innføring i innovasjon som akademisk fagområde. Her omhandles bl.a. definisjoner, begrepsapparat, sentrale innovasjonsforståelser og den raske utviklingen av forsknings- og kunnskapsfeltet de to siste tiårene. Dette har medført at en rekke nye perspektiver er introdusert, og innovasjon som fagområde er i dag utpreget heterogent.

Etter den introduserende delen av emnet behandles fagdiskusjonene om hvordan innovasjon i privat og offentlig tjenesteyting bør defineres og operasjonaliseres, og hvilke taksonomier som kan eller bør anvendes i studier av innovasjon i både vare- og tjenesteproduksjon.  I forlengelsen av dette behandles de europeiske innovasjonsundersøkelsene (CIS), og her legges det vekt på både bakgrunnen for, samt styrker og svakheter ved den europeiske satsingen på en felles database.

Siste deltema dreier seg om drivkrefter og barrierer, dvs. faktorer som fremmer og hemmer innovasjonsprosesser, men der vekten legges på innovasjonssystemer, systemiske trekk og nettverks rolle i innovasjonsprosesser. I tillegg behandles politikk og virkemiddelapparat som viktige rammebetingelser.


Læringsutbytte

Kunnskap (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Kan gjengi utviklingen av innovasjon som fag- og forskningsfelt
 • Kan forklare likhetstrekk og forskjeller ved innovasjon i vare- og tjenesteyting så vel som likheter og forskjeller i innovasjon i privat og offentlig tjenestesektor.
 • Kan identifisere og drøfte drivere og barrierer for innovasjon
 • Kan analysere innovasjonssystemer og betydningen av systemiske trekk og nettverk for organisasjoners innovasjonsevne.
 • Kan vurdere innovasjonspolitikk og virkemiddelapparat

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Kan benytte kunnskap om innovasjon som analytiske verktøy i empiriske studier av innovasjonssystemer og samspillet mellom organisasjon og eksterne aktører.
 • Kan utforme og strukturere relevante, faglige problemstillinger
 • Kan utforme og strukturere relevante, faglige problemstillinger med utgangspunkt i innovasjonsteori
 • Kan tilpasse teorier til praktisk handling for å styrke samhandlingen innen innovasjonssystemer og nettverk og for å styrke organisasjoners evne til å utnytte eksterne ressurser.

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Kan utvikle tilegnede kunnskaper og ferdigheter til egen kompetanse.
 • Kan ta initiativ til å kommunisere med forskjellige målgrupper om faglige problemstillinger, analyser og vurderinger om innovasjon.
 • Kan avklare forholdet mellom organisasjon på den ene side og innovasjonssystem og nettverk på den andre.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og workshops der det arbeides med konkrete eksempler.


Emne er obligatorisk for

Mastergradsutdanning i innovasjon og Master i Public Administration- dybde


Emne er valgbart for
Master i Public Administration- bredde
Arbeidskrav

Normalt gis det 2 arbeidskrav. Antall arbeidskrav spesifiseres ved undervisningsstart. Arbeidskravene er skriftlige gruppeoppgaver som skal diskuteres i seminarer. Det kreves aktiv studentdeltakelse.  Studentene må ha godkjent arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

Skoleeksamen, 4 timer (Er med på pilot - Digital eksamen)


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
Innovasjon i tjenesteyting

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L