Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3025/1 Forskningsdesign

Forskningsdesign

Back Tilbake
Kode
INN3025/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Monica Adele Breiby
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet forskningsdesign er et obligatorisk emne for alle masterstudenter som går master i innovasjon. Emnet er ment å gi studenter erfaring med å fordype seg i ett selvvalgt tema. Emnet er å betrakte som et forprosjekt til masteroppgaven. I emnet skal det foretas det en litteraturgjennomgang for å avdekke konkrete områder det trengs mer forskning på (kunnskaps gap). Hovedmålsettingen med emnet er således å komme frem til en konket problemstilling. Problemstillingen skal i stor grad være teoridrevet – dvs. at den bør komme som et resultat av litteraturgjennomgangen. I rapporten som skrives skal det fremgå hvilken empirisk kontekst, vitenskapelige teknikk(er) og metoder som ser ut til å være best egnet til å løse den foreslåtte problemstillingen.  


Læringsutbytte

Kunnskap:

  • kan definere begreper som er sentrale for temaområdet man har valgt å fordype seg i.
  • kan foreta en litteraturgjennomgang.

Ferdigheter:

  • studenten kan identifisere, analysere, vurdere og foreslå temaområde og derigjennom en problemstilling som kan bli gjenstand for mer forskning.   

Generell kompetanse:

  • studenten kan vurdere kvaliteten og relevansen av vitenskapelige arbeider innenfor et bestemt temaområde.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges i emnet opp til at læringen skal skje gjennom egeninitierte aktiviteter og selvstudium. Studentene styrer således fremdriften og prosessen frem mot innleveringstidspunktet.

Eksamensform

Hjemmeeksamen i form av en sluttrapport.

Rapporten kan skrives sammen med en medstudent. Rapporten kan m.a.o skrives av inntil to studenter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L