Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3017/1 Lederskap i moderne organisasjoner

Lederskap i moderne organisasjoner

Back Tilbake
Kode
INN3017/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Ledelse i organisasjoner er sentralt for virksomheter i både privat, offentlig og frivillig sektor. Emnet skal sette studentene i stand til å tilegne seg en bred forståelse for lederskap i organisasjoner. Lederskap impliserer både styring og ledelse og disse to elementene er knyttet til hverandre og begge er nødvendige betingelser for lederskap.

Studentene skal gjennom emnet bli i stand til å identifisere og analysere sentrale aspekter ved lederskap i moderne kunnskapsbaserte organisasjoner. Lederskapets funksjon og bidrag i endrings- og innovasjonsprosesser vil særlig være gjenstand for oppmerksomhet. Det vil særlig rettes oppmerksomhet mot kunnskapsdrevne organisasjoner hvor premisser for ledelse er noe annerledes enn for de organisasjoner om har vært tema for tidligere teorier innen lederskap. Ledelse av kunnskapsmedarbeidere i moderne organisasjoner medfører økt oppmerksomhet mot meningsskaping, empowerment og selvledelse, og vil være viktige temaer.


Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studenten har kunnskap om grunnleggende teorier innen lederskap.
  • Studenten har dybdekunnskap innen ulike tilnærminger av lederskap i moderne kunnskapsorganisasjoner.
  • Studenten har forståelse for lederskap i innovasjonsprosesser.

Ferdigheter

  • Studenten kan bruke kunnskaper om lederskap som analytiske redskaper i empiriske studier av organisasjoner.
  • Studenten kan vurdere eksisterende teorier innen lederskap, og kan derigjennom utforme og strukturere relevante faglige problemstillinger
  • Studenten kan overføre teorier, fenomener og metoder knyttet til lederskap i moderne organisasjoner, til bruk i praktisk yrkesutøvelse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, casebaserte seminarer, innleveringer og presentasjoner. Det vil være ulike obligatoriske deltakelser, bidrag og innleveringer som inngår som arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Emnet er et påbygningsemne fra generelle innføringsemner innen ledelse og organisering. Det legges derfor til grunn at studentene har minst 7,5 sp i innen fagområdet fra tidligere. Om studentene ikke har dette, forutsettes det at de selv tilegner seg nødvendig grunnkompetanse før oppstart.
Eksamensform

Hjemmeeksamen med 48 timers tidsramme. Casebasert.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L