Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3032/1 Masteroppgave med fordypning i ledelse og organisering

Masteroppgave med fordypning i ledelse og organisering

Back Tilbake
Kode
INN3032/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven på 30 studiepoeng tilsvarer ett semesters arbeid på full tid. Arbeidet med masteroppgaven utgjør således det største emnet i studiet og skal gi studentene muligheten til å utfolde seg i kreativ og problemfokusert virksomhet, med utgangspunkt i vitenskapelige tenkemåter og systematisk framgangsmåte. Masteroppgaven skal være et omfattende arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor fagområdet masterstudiet omfatter.


Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten kan lære seg et spesifikt forskningsområde slik det framstår i aktuell forskningslitteratur.
  • Studenten kan avdekke begrensinger og muligheter når det gjelder å belyse et temaområde forskningsmessig samt hvordan eget forskningsbidrag knytter seg til de oppdaterte kunnskaper som preger forskningsområdet.

Ferdigheter:

  • Studenten kan identifisere, analysere, vurdere og foreslå temaområde og derigjennom en problemstilling som kan bli gjenstand for mer forskning.   
  • Studenten kan vurdere kvaliteten og relevansen av vitenskapelige arbeider innenfor et bestemt temaområde.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan verdien av langvarig, grundig og nøyaktig bearbeiding av teori, kilder og data for på denne måten demonstrere betydningen av konsistent argumentasjon, veiing av synspunkter og implikasjoner i et etisk og forskningsmessig perspektiv.

Undervisnings- og læringsmetode

I tilknytning til studentens arbeid med masteroppgaven vil det bli organisert med masteroppgaveseminarer. På seminarene drøftes prinsipielle forhold knyttet til valg masteroppgavens format, valg av problemstilling, valg av teori- og teoribruk og forhold knyttet til praktisk gjennomføring av skrivingen av masteroppgaven.

Masteroppgaven skal oppfylle vanlige krav til kvalitet når det gjelder vitenskapelig publisering. Oppgaven skal ha inneha en presis problemstilling, dyp teoretisk tilnærming, grundig begrunnelse for valg av metode og systematisk argumentasjon.

Masteroppgaven skrives normalt av to studenter. Bare unntaksvis skriver en student masteroppgaven alene.  
Masteroppgaven skrives primært som monografiformat. Hvis man ønsker andre format på masteroppgaven skal dette avtales med studieleder. Monografiformatet forventes å ha et omfang på rundt 60 - 90 sider (A-4, linjeavstand 1,5).

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller på engelsk.


Forkunnskapskrav

Masterstudiets avsluttende emne er masteroppgaven. Det betyr at alle øvrige emner i masterstudiet må være fullført og bestått før studenten kan levere og gå opp til eksamen på masteroppgaven.
Eksamensform

Masteroppgaven evalueres av en bedømmelseskomite bestående av 2 sensorer, hvorav minst en er ekstern. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L