Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > JUS1002/1 Arve- og familierett

Arve- og familierett

Back Tilbake
Kode
JUS1002/1
Studiepoeng
12
Semester
Høst
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstselektor Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Familieretten omhandler rettsforholdet mellom ektefeller, mens arveretten omhandler hva som skal skje med en avdød persons eiendeler og forpliktelser. På mange punkter er det en nær sammenheng mellom disse fagene. For det tilfellet at avdøde var gift ved dødsfallet, har gjenlevende ektefelle særlige rettigheter ved fordelingen av avdødes formue.  Det samme gjelder i noen tilfeller for den som var samboer med avdøde ved dødsfallet.

I familieretten vil de økonomiske rettsvirkninger av inngåelse av ekteskap, samt delingen av ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse stå sentralt.

I arveretten fokuseres det på reglene om hvem som arver i kraft av loven, og adgangen til å disponere over formuen ved testament. Her er grensen mellom testamentariske disposisjoner (såkalte dødsdisposisjoner) og livsdisposisjoner sentral. Også reglene om livsarvingers pliktdel og ektefellers og samboeres rett til arv og uskifte er sentrale temaer i arveretten.

Rettsforholdet mellom foreldre og barn hører tradisjonelt til innenfor det man i dag anser som en del av familieretten. Dette er imidlertid et tema som ikke behandles i emnet. Når det gjelder familierett behandles dessuten bare rettsforholdet mellom personer som har inngått ekteskap.


Læringsutbytte

I familieretten kreves det at studentene tilegner seg grundig kjennskap til:

 • De økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på ektefellers råderett, gjeldsansvar, eiendomsrett og den viktige sondringen mellom eierforhold og formuesordning
 • Hovedlinjene vedrørende ektefellers underholdsplikt under ekteskapet.
 • Delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordeling av formue og eiendeler (likedeling, skjevdeling, gjeldsfradrag, vederlagskrav og gjenstandsmessig fordeling).

I arveretten kreves det grundig kjennskap til:

 • Arverett etter loven og etter testament
 • Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner
 • Gjenlevende ektefelles arve-, skifte- og uskifterettigheter
 • Gjenlevende samboers arve- og uskifterettigheter
 • Livsarvingenes pliktdel.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Selvstudium
 • Forelesninger,
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk innlevering
 • Veiledning
 • Emne- og skriveseminar

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

2 arbeidskrav:

Deltakelse i emne- og skriveseminar (øvelse i faglig skriving) Teorioppgave 

Skrive, innlevere og få godkjent individuell besvarelse. Tidligere eksamensoppgave bestående av både praktikum og teori

Begge oppgaver må leveres inn og bli godkjent for at studenten skal kunne framstille seg for eksamen


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen med begrensede hjelpemidler. Eksamen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L