Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > JUS2001/1 Kontraktsrett II

Kontraktsrett II

Back Tilbake
Kode
JUS2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Thomas Rønning
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kontraktsrett II bygger videre på Kontraktsrett I. Kontraktsrett II er faget som tradisjonelt blir kalt kontraktsrett. Her behandles reglene for kontrakters oppfyllelse i tiden etter avtaleslutning.  Man gjennomgår kontraktspartenes plikter overfor hverandre; f.eks. kontraktstolkning, problemer med kontraktsopphør og -revisjon, misligholdslæren osv. I kontraktsrett II behandles både alminnelig og spesiell kontraktsrett. Studentene skal lære de generelle, ulovfestede kontraktsrettslige prinsippene som gjelder i alle kontraktsforhold, samt enkelte av de særskilte kontraktslovene med hovedvekt på kjøps- og tjenestekontrakter.


Læringsutbytte

Etter at emnet er avsluttet, forutsettes studentene å ha grundige kunnskaper og god forståelse for rettsstoffet i kontraktsretten, bl.a.:

 • De viktigste kontraktslovene i den spesielle kontraktsretten.
 • De ulovfestede grunnprinsippene i kontraktsretten.
 • Utviklingen i rettspraksis.
 • De grunnleggende prinsippene for misligholdsvilkår og misligholdsvirkninger.
 • Samspillet mellom internasjonale utviklingstrekk i kontraktsretten og norsk kontraktsrett, særlig på kjøpsområdet.
 • Samspillet mellom alminnelig og spesiell kontraktsrett, samt hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i dialog mellom teori og rettspraksis.

Etter at undervisningen i emnet er ferdig, skal studentene ha kompetanse til å arbeide selvstendig med alle typer kontraktsrettslige problemstillinger innenfor både spesiell og alminnelig kontraktsrett, samt ha oversikt over de mest sentrale delene av internasjonal kontraktsrett. Studentens rettsvitenskapelige kompetanse skal kunne dokumenteres både i rettsdogmatiske betenkninger om hva som er gjeldende rett, i rådgivning basert på rettsstoffet, ved utenrettslig forebygging av tvister (f. eks ved å kunne forfatte rettsgyldige kontrakter), ved analyse av rettspraksis, samt i forhold til tvisteløsning (dommerrollen). Studentene må dessuten beherske skillet mellom sikre og usikre løsninger, og i sistnevnte tilfelle være i stand til å foreta forsvarlige betraktninger av situasjonen de lege ferenda


Undervisnings- og læringsmetode
 • Selvstendig kildestudium.
 • Forelesninger med emneansvarlig faglærer og/eller gjesteforeleser.
 • Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner.
 • Storgruppeundervisning og «mock trials» med emneansvarlig faglærer.
 • Individuell veiledning med emneansvarlig faglærer.
 • Manuduksjoner og oppsummeringsforelesninger før eksamen.
 • Oppgaveskriving, både frivillige og obligatoriske. Blir rettet.

Forkunnskapskrav

JUS1004 Kontraktsrett I

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent én oppgave. Arbeidskravet er obligatorisk og må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 


Eksamensform

6 timer skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, domssamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L