Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse

Film- og fjernsynsanalyse

Back Tilbake
Kode
FFV1003/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, andre halvdel av semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Lars Ole Kristiansen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Analyse (fra gr. 'oppløsning', avana-og lyein 'løse')

1 (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler, motsatt syntese

2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode (Bokmålsordboka)

 

Film- og fjernsynsanalyse befatter seg med hva som fortelles og hvordan det fortelles. En slik undersøkelse går ut på å isolere enkelte egenskaper ved filmen eller tv-programmet, og å undersøke disse (jfr pkt 1 i definisjonen). I tillegg dreier undersøkelsen seg om den betydningen vi kan tillegge de egenskapene som isoleres (jfr pkt 2 i definisjonen). I denne sammenhengen innebærer å analysere tolkning.

Film og fjernsyn er de mediene med størst gjennomslagskraft. Dette gir de audiovisuelle mediene en særegen posisjon i hvordan vi oppfatter verden rundt oss. Dette gjelder enten fortellingen gir en realistisk gjengivelse av virkeligheten, eller den spiller på våre fantasier. Å forstå fortellinger er også en kilde til å forstå verden. 

Å analysere er å undersøke fenomener på en systematisk måte. For film og fjernsyn kan undersøkelsen for eksempel omfatte fortellemåte, sjangerkonvensjoner og stil, eller tematiske og ideologiske aspekter ved film og fjernsyn. Utgangspunktet for analysen kan være i et spørsmål, en påstand eller ens egen filmopplevelse. Selv om fortellinger i film og tv ofte er umiddelbart enkle å forstå, er de likevel særdeles komplekse i måten de er fremstilt på. Mange fortellinger har også flere lag med mening.

Ved å anvende analytiske verktøy kan man gi en begrunnet vurdering av filmen/tv-programmets bruk av virkemidler, av estetiske kvaliteter og av fremstillingen av tema. Dette åpner for en bevisstgjøring av hva det er ved en film/tv-program som appellerer til en, og man kan få øye på kvaliteter ved filmer/tv-program man ellers ikke liker så godt. I praktisk sammenheng er kunnskap om fortelleformer viktig for utformingen av engasjerende og inntrykksfulle fortellinger.

Aktuelle spørsmål for en analytisk tilnærming kan være:

  • Hvilken funksjon har stil og ulike fortellergrep for forståelsen av innholdet i en film, et tv-program eller en sjanger?
  • Hvilke verdier og holdninger er denne filmen eller dette tv-programmet bærer av?
  • Hva forteller akkurat denne filmen eller tv-serien om et bestemt tema?
  • Hvilke følelser vekker denne filmen/tv-programmet og hva fascinerer oss med det?
  • Hvilke fortelletekniske og dramaturgiske grep benytter filmen/tv-programmet seg av for å oppnå sine effekter?

Emnet legger vekt på å utvikle studentenes analytiske ferdigheter. Siden hovedfokus i emnet er analytisk forståelse og utvikling av konkrete analytiske ferdigheter, vil det fokuseres på skriving underveis i form av skrivekurs og skriftlige arbeidskrav. 


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kunne anvende sentrale teoretiske innfallsvinkler i analyse av konkrete filmer og tv-program
  • Kunne gi en begrunnet vurdering av konkrete filmer og tv-program

Ferdigheter:

  • Kunne skrive en sammenhengende analyse hvor faglige begreper og teorier anvendes og drøftes ut fra en faglig relevant problemstilling
  • Oppnå skriftlige analytiske ferdigheter og kommunikasjonsferdigheter

Generell kompetanse:

  • Oppnå en bevisst holdning til kilder og det å kunne anvende dem i referanseføring

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og oppgaver


Forkunnskapskrav

FFV1007 og FFV1004

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og Bachelor i film og fjernsynsvitenskap.


Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse

Arbeidskrav

To gruppearbeidskrav og tre individuelle arbeidskrav. 


Eksamensform

En ukes individuell hjemmeoppgave, ca. 10 sider (3500 ord). 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L