Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > KPL1009/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
KPL1009/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
5 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder slik de brukes innen samfunnsfag og humaniora. I tillegg til en teoretisk gjennomgang av de forskjellige metodene, gis studentene øvelser i å praktisere disse og analysere resultatene som foreligger.

Emnet bygger på Examen Facultatum I (Ex.fac.I), som er en fagspesifikk innføring i kunst- og vitenskapsfilosofi. Emnets hovedmål er å gjøre studentene bedre i stand til å velge, og begrunne sine metodevalg i BA oppgaven.


Læringsutbytte

Kunnskaper 

  • har innsikt i de sentrale metoder innen samfunnsvitenskap og humaniora, herunder spørreundersøkelser, intervju-undersøkelser og diskursanalyse.
  • kjenner til styrkene og svakhetene knyttet til metodevalg for ulike forskningsspørsmål.
  • har kunnskap om hvordan forskningsdata kan analyseres og formidles.

Ferdigheter

  • kan foreta kritiske analyser av statistikk.
  • kan tolke og analysere tabeller og figurer.
  • kan gjennomføre et vitenskapelig intervju.
  • kan gjennomføre en diskursanalyse. 

Kompetanse

  • kan planlegge et forskningsdesign som er hensiktsmessig i forhold til den problemstillingen som skal belyses
  • kjenner til de etiske krav og retningslinjer som er knyttet til de ulike forskningsmetodene
  • kan vurdere eget og andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil bestå av forelesninger og oppgaveseminarer. Forelesningene gir studentene kritisk innsikt i de mest relevante forskningsmetodene. Oppgaveseminarene gir studentene anledning til å utprøve forskningsmetodene i praksis. Seminarene benyttes videre for å bygge studentenes kompetanse i å framlegge faglige resultater og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid.Emne er valgbart for
Bachelor Kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

Deltakelse i oppgaveseminarer

Skriftlige innleveringer (en gruppe-oppgave og en individuell oppgave):


Eksamensform

Fire timers skriftlig skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet KPL1009/1 Samfunnsvitenskapelig metode overlapper med emnet 3EXFAC2/1 Examen facultatum - samfunnsvitenskaplig metode med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L