Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > KPL2005/1 Kultursosiologi

Kultursosiologi

Back Tilbake
Kode
KPL2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Andre halvdel av semesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne-Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hva forstår vi ved begreper som høykultur, populærkultur, folkekultur osv.? Og hvordan er kultur og livsstil forbundet med status og identitet? Bestemte typer kulturell smak og deltagelse har ofte med både status, sosial markering og gruppetilhørighet å gjøre. Hvilke verdier kommuniseres gjennom dette? Sånne spørsmål stilles i emnet Kultursosiologi, et emne som fokuserer på kunst - og kulturfenomener i en bred samfunnsmessig sammenheng. Hovedvekten ligger på problemstillinger og analyser knyttet til sosiale og ideologiske aspekter ved kultur og kunst. Emnet gir innføring i sentrale teorier og begreper innen det kultursosiologiske feltet.

Emnet inneholder en praktisk del med aktuelle prosjekter og undersøkelser hvor teoretiske perspektiver skal anvendes. Det teoretiske grunnlaget for prosjektenes problemstillinger vil bli dekket i forelesninger og videre behandlet i seminarer, hvor studentene legger fram resultater fra de ulike prosjektene. De skal i team planlegge, gjennomføre og presentere resultater og analyser. Eksempler på slike prosjekter kan være case studies og publikumsundersøkelser basert på observasjoner og intervju; f.eks. av kulturelle preferanser og smak relatert sosiokulturell bakgrunn, utdanning m.m. Emnet sikter mot å utvikle ferdigheter i analyse, undersøkelser og formidling innen det kultursosiologiske feltet.


Læringsutbytte

1. Kunnskap

Studenten skal kunne

● gjøre rede for sentrale kultursosiologiske teorier og begreper, som f.eks. Bourdieus smakssosiologi og Cultural Studies, habitus, symbolsk makt og hegemoni.

●sette kunst- og kulturuttrykk inn i et større samfunnsperspektiv

2. Ferdigheter

Studenten skal kunne

● anvende kultursosiologiske begreper og teori i analyse av ulike temaer og problemstillinger

● anvende teori og begreper i formidling

●innhente, analysere og presentere relevant informasjon i tilknytning til aktuelle prosjekter

●beskrive sammenhenger i kulturlivet, og hvordan disse står i vekslelvirkninger med samfunnet rundt

3. Generelt

Studenten skal kunne

●gi konstruktiv respons på andres prosjekter, samt videreutvikle eget prosjekt ut fra andres tilbakemeldinger og vurderinger

● jobbe i team med faglige problemstillinger


Undervisnings- og læringsmetode

●Forelesninger, prosjektarbeid, veiledning og seminarer

●Undervisningen er inndelt i blokker, vekslende mellom perioder med henholdsvis forelesninger/seminarer og prosjektarbeid/veiledning


Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper
KPL1008 Kulturpolitikk- og økonomi

Emne er obligatorisk for

Ba kulturprosjektledelseArbeidskrav
  1. Midtveisinnlevering av prosjektoppgave (gruppeoppgave): fremlegging og respons
  2. Obligatoriske seminarer og veiledningstimer

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L