Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INT2002/2 Bacheloroppgave internasjonale studier med historie

Bacheloroppgave internasjonale studier med historie

Back Tilbake
Kode
INT2002/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Micheline Egge Grung
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gjennomføre og skrive en selvstendig drøfting og analyse – en bacheloroppgave – av et selvvalgt tema som har tematisk og faglig relevans for studieprogrammet. Oppgaven kan knytte seg til temaer innenfor internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi, konflikt og konfliktløsning, internasjonal fredspolitikk eller globalisering av kommunikasjon og kultur. Studentene skal redegjøre kort for og begrunne metodevalg i oppgaven. Arbeidet skal være selvstendig.


Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal
• tilegne seg kunnskap om et selvvalgt tema
• kjenne til styrkene og svakhetene knyttet til eget metodevalg

Ferdigheter: Studentene skal
• kunne utarbeide en selvvalgt problemstilling
• gjennomføre en analyse ut fra oppgavens problemstilling
• kunne velge en metodisk fremgangsmåte som er hensiktsmessig for oppgavens
problemstilling og omfang
• kunne vurdere eget og andres arbeid og gi konstruktive forbedringsforslag til
medstudenter
• følge vanlig standard for henvisningsskikk

Generell kompetanse: Studentene skal
• kunne gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor en gitt frist.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformen vil være seminarer og gruppearbeid. I seminarene skal studentene
arbeide med oppgavetekniske spørsmål og metodespørsmål knyttet til selvvalgt tema og
problemstilling. De skal også gi hverandre kommentarer slik at hver enkelt student settes
bedre i stand til å avgrense problemstillingen, fatte velbegrunnete metodevalg og forbedre
egen tekst. Det blir gitt kollektiv og individuell veiledning i seminarene. Studentene får også
to individuelle veiledningssamtaler under skriveprosessen.


Forkunnskapskrav

INT1006 Ny verden, nye samfunn, nye tanker, 1EXFAC1 Examen Facultatum, INT1009 Examen Philosophicum for internasjonale studier med historie, SHI1004 Internasjonal politikk, INT1007 Globale maktforhold 1945 fram til i dag og SHI1002 Krig, fred og fredsbygging, INT2005 Vitenskapsteori og metode

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
  • Deltakelse i seminarer
  • Skriftlige innleveringer
  • Muntlige og skriftlige kommentarer til medstudenters skriftlige arbeider

Frister og tidspunkter vil fremgå av undervisningsplanen.


Eksamensform

Vurdering av bacheloroppgaven og muntlig eksamen (Muntlig korrigerer karakteren)


Tillatte hjelpemidler

Alle
Overlapp

Emnet INT2002/2 Bacheloroppgave i internasjonale studier overlapper med emnnet INT2002/1 Bacheloroppgave i internasjonale studier med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L