Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INT2005/1 Vitenskapsteori og metode (for internasjonale studier med historie)

Vitenskapsteori og metode (for internasjonale studier med historie)

Back Tilbake
Kode
INT2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal få innsikt i ulike vitenskapsteoretiske retninger og forståelse for noen metodologiske implikasjoner av vitenskapsteoretiske posisjoner. Studenter skal forstå at grunnlaget for den praktiske forskningsprosessen befinner seg nettopp i vitenskapsteorien. Første delen av emnet tilsvarer 5 stp Ex fac.

Både kvalitative og kvantitative forskningsdesign presenteres, og studenter skal være i stand til å velge metodestrategier som egner seg for ulike forskningsspørsmål.

Studentene vil gjennom emnet vitenskapsteori og metode bli bedre i stand til å velge, og begrunne sine metodevalg i BA oppgaven.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal

 • ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger og metoder for så vel kvalitative som kvantitative design
 • kjenne til styrkene og svakhetene knyttet til metodevalg for ulike forskningsspørsmål

Ferdigheter:

Studentene skal

 • kunne diskutere valg av vitenskapsteoretisk posisjon
 • gjennomføre forslag til forskningsopplegg mhp
  • valg av forskningsdesign, rekruttering av informanter, datainnsamlingsstrategier, valg av analysemetoder, diskutere kvalitetskrav.
  • mhp kvantitative forskningsdesign
   • forstå betydningen av sannsynlighetsutvelging og generalisering
   • mhp statistiske analyser
    • kunne foreta kritiske og kildekritiske analyser av internasjonal statistikk
    • kunne fortolke og analysere tabeller og figurer
    • kunne vurdere eget og andres arbeid og gi konstruktive forbedringsforslag på arbeidskrav til medstudenter

Kompetanse:

Studentene skal

 • kunne gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor en gitt frist.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformen vil være forelesninger, oppgaveseminarer og individuelt og gruppearbeid. I forelesningene presenteres sentrale deler av pensumtekstene. I oppgaveseminarene skal studentene presentere sine arbeidskrav og gi tilbakemeldinger til medstudenter arbeide. Det blir gitt kollektiv veiledning i seminarene.


Forkunnskapskrav

1EXFAC1 Examen Facultatum og INT1009 Examen Philosophicum for internasjonale studier med historieArbeidskrav
 • Obligatorisk deltakelse i minst 2 av 3 oppgaveseminarer.
 • To skriftlige innleveringer i forlengelse av oppgaveseminarene.

Eksamensform

Fem-timers skriftlig skoleeksamen

Overlapp

Emnet INT2005/1 Vitenskapsteori og metode overlapper med emnet 2SOSAMF/1 Samfunnsvitenskapelig metode og emnet INT1005/1 Examen facultatum II, fordypning i etikk og vitenskapsteori (5 sp) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L