Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR2004/2 Arbeidsfysiologisk metode og statistikk

Arbeidsfysiologisk metode og statistikk

Back Tilbake
Kode
IDR2004/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Gunnar Slettaløkken
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet vil studenten tilegne seg en teoretisk forståelse for arbeidsfysiologiske tester av styrke, spenst, hurtighet og utholdenhet, planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt samt relevante statistiske metoder i idrettsforskning. Emnet vil også belyse etiske problemstillinger knyttet til bruk av mennesker i et forskningsprosjekt og fusk. Gjennom et laboratoriekurs vil de få erfaring med å gjennomføre arbeidsfysiologiske tester på mennesker, innsamling av data, statistiske beregninger og utforming av en vitenskapelig rapport.

Målet for kurset er å gi studentene en teoretisk forståelse og en praktisk erfaring som gjør dem skikket til å planlegge, gjennomføre og rapportere mindre idrettsvitenskaplige forskningsprosjekt.


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare gangen i hypotetisk-deduktiv metode og beskrive hvordan metoden kan forstås i relasjon til andre vitenskapelige paradigmer
 • Beskrive hvordan aerob og anaerob energiomsetning kan måles og estimeres ut i fra ulike arbeidsfysiologiske tester og hvordan det kan brukes som et prestasjonsmål 
 • Forklare prinsipper for fysiologisk testing og hvordan ulike forutsetninger påvirker testers validitet og reliabilitet 
 • Beskrive et begrenset utvalg av biokjemiske metoder som brukes i idrettsvitenskaplig forskning
 • Forstå aktuelle statistiske metoder og vurdere hvilke metoder som er aktuelle for å analysere typiske data i et idrettsvitenskapelig datamateriale
 • Beskrive og vurdere etiske problemstillinger innen idrettsvitenskapelig forskning

Ferdigheter og generell kompetanse

 • Studenten skal under veiledning planlegge, gjennomføre og rapportere et idrettsvitenskapelig forskningsprosjekt
 • Bruke søkemotorer til å søke opp relevant litteratur
 • Formulere hypoteser ut i fra aktuelle problemstillinger
 • Velge relevante testmetoder for problemstillinger knyttet til evaluering av fysisk prestasjonsevne og gjennomføre et begrenset antall testmetoder med tilfredsstillende reliabilitet
 • Gjennomføre deskriptiv statistisk analyse og presentere data i figurer og tabeller
 • Velge adekvate statistiske metoder for analyse av data fra idrettsvitenskapelige forskningsprosjekter og gjennomføre statistisk inferens

Undervisnings- og læringsmetode

 Forelesninger over temaer innen metode og statistikk, laboratorieøvelser og praktisk gjennomføring av et forskningsprosjekt. Databaserte øvelser i statistikk. 


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskapskrav:

IDR1015 Arbeidsfysiologi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i idrettArbeidskrav

Emnet har inntil 8 arbeidskrav i statistikk og studenten må ha gjennomført alle disse for å bli vurdert i kurset. Kurset har inntil 5 seminarer hvor studenten må ha aktivt deltatt på 4 av disse for å bli vurdert i kurset. Med aktiv deltakelse menes at studenten presenterer et forberedt materiale og aktivt deltar i diskusjoner kring andre studenters presentasjoner. Studentene vil bli vurdert både i deres eget arbeid og i vurderingen av andre studenters arbeid gjennom medstudentevaluering. 


Eksamensform

Mappeeksamen

Studentene vil bli vurdert i kurset gjennom levering av en rapportsamling. Rapportsamlingens innhold presiseres ved start av kurset. Erstatter
Kvalitative og kvantitative metoder (15 sp), og Metode for idrett (sammen med Ba psyk), navneendring fra Arbeidsfysiologi og metode

Overlapp

IDR2004/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L