Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Filmprodusent

Filmprodusent

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hovedlærer: Anne Ingvar
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Produsenten har det overordnede organisatoriske og økonomiske ansvaret for en filmproduksjon. Produsenten må delta aktivt i utvikling og kreativ utforming av prosjektet, sørge for at det kreative samarbeidet fungerer optimalt, og skal følge prosjektet helt frem til visning og distribusjon.

Produsentlinjens emner:

  • Prosjektutvikling (30 studiepoeng)
  • Scheduling / budsjett / regnskap (20 studiepoeng)
  • Filmproduksjon fra A til Å (30 studiepoeng)
  • Juss og Finansiering (10 studiepoeng)

Prosjektutvikling
Gjennom forelesninger og workshops i dramaturgi og filmanalyse av både spillefilm og TV-serier får studenten en kunnskap om manuskriptutvikling som gjør dem i stand til i kreativ dialog med manusforfatter og regissør vil kunne utvikle prosjektet på den måten at det ivaretar prosjektets egenart og kunstnerlige uttrykk, samtidig som produsenteleven er ansvarlig for gitte tids- og budsjettrammer. Omfanget av prosjektene øker gradvis fra 4-25 minutter. Nesten hele semester 3 dreier seg om TV-seriekurs for produsentene og manuslinjen, i samarbeid med NRK drama. TV-seriekurset avsluttes med en omfattende skriftlig presentasjon (100 sider) av respektive prosjekt bestående av en pilot + synopsiser for en sesong samt finansiering, budsjett og planer, beskrivelser av karakterer og arena, castingsforslag, locations, musikk, etc.

Studentene introduseres for markedsføringsstrategier innenfor en kinorelease. Hvordan skape den beste markedsføringskampanjen, hvordan man på best mulig vis kan bruke media og presse, hvordan man kan gjøre seg nytte av nye digitale distribusjonsformer. For å kunne oppnå et stort og bredt publikum gjennom alle vindu som kino, DVD, TV, festivaler, nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Emner som berøres er markedsføringskampanjer, publisitet og promotering, distribusjon på det nasjonale og globale markedet (kino, video, (dvd, vod) tv, internett), juridiske aspekt, fremtidige bedriftsstrategier og hvordan man kan mate filmens potensial på det nasjonale og internasjonale markedet. Med utgangspunkt i Penneprøve 7 og sluttfilmen gjør studentene en markedsplan og kampanje.

Skjemalegging/budsjett/regnskap
For å underbygge studentenes ansvar for økonomi og organisasjon gis kunnskaper i skjemalegging og budsjett som er grunnleggende redskap i forhold til produksjonsplanlegging og budsjettering. Kravene og kompleksiteten øker fra øvinger på 4 minutter med et budsjett på 20 000 til sluttfilmen med et budsjett på 380 000. De har også øvelser i nedbrytning og budsjettering av både spillefilm og TV serier. I forbindelse med hver øvelse skal de føre skyggeregnskap, gjøre rede for kostrapporter og avviksrapporter. De skal også selvstendig og kreativt finne løsninger på produksjonsrelaterte problemer.

Filmproduksjon
Gjennom øvelser og til slutt eksamensfilmen overfører studentene sine kunnskaper i samtlige emner. Øvelsene har et progressivt forløp i forhold til kompleksitet i gjennomførelsen fra 4 – 25 min og fra 20 000 til 380 000 kroner i budsjett. Studentene skal med økende selvstendighet være ansvarlige for økonomi og organisering samt i dialog med regissøren delta i den kreative utformingen. De skal kommunisere med og lede filmteamet fra idé til ferdig film og kunne levere innenfor gitte tids- og budsjettrammer. For å utvide kunnskapene og styrke utviklingen av entrepenørskap har produsentelevene i semester 4 et praksisopphold i syv uker hos et veletablert produksjonsfirma. De deltar i det daglige arbeidet og får innsikt i hvordan det er forretningsmessig å drive et audiovisuelt foretak både administrativt og kreativt og de får muligheten til å følge en profesjonell spillefilmproduksjon gjennom ulike faser og emneområder.

Jus og finansiering
Gjennom forelesninger, workshops og kurs får studentene progressivt kunnskaper om jus relatert til alle faser i produksjonen av spillefilm og TV-serier. Opphavsrett, regi- og forfatteravtaler samt arbeidsavtaler for resten av teamet. På samme måte samproduksjonsavtale- og distribusjonsavtale samt "Completion Bond". De får en gjennomgang av regelverket for nasjonale og internasjonale fond, samt arbeidsrett og arbeidsmiljøavtaler. I forbindelse med øvelser omsetter de sine kunnskaper ved selv å skrive avtaler som gjelder ansettelse, leie av locations og på sluttfilmen sikre seg sponsormidler. Avslutningsvis har de en separat juridisk eksamen der de skal utforme ulike avtaler i forhold til det å vise til at de har tilegnet seg emnet og klarer å se problemstillinger i sammenheng og perspektiv.

Femte semester fokuseres det på finansiering av spillefilmen og samproduksjoner både i Norden og internasjonalt. Gjennom case-studier og kurs introduseres studentene til kompleksiteten i finansieringsprosessen. De besøker Norsk filminstitutt, der de møter konsulenter og produksjonsrådgivere samt Nordisk Film og TV fond. I forbindelse med Nordisk co-production seminar gis det forelesninger og i workshops samarbeider de med produsentstudenter fra Stockholms Dramatiska Högskola, Den Danske Filmskole, Baltic Film and Media School, BFM i Estland, TAIK/ ELO i Finland. De skal i gruppearbeid gjøre en presentasjon som inneholder pitch, budsjett estimat, finansieringsplan, tidsplan, cast, nøkkelstab, distribusjonsplan, forventet nasjonal og nordisk premiere.

Det er en tradisjon at produsentelevene deltar i to av de viktigste internasjonale filmfestivalene Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin og Festival de Cannes, der det til og med er med på øvelser. Her introduseres de til markedet, de øvrige nordiske filminstituttene, regionale fond, samt de internasjonale fondene som Eurimages og MEDIA samt distributører og salgsagenter.


Læringsutbytte

Produsentlinjen gir utdanning for skapende produsenter, og inneholder en kombinasjon av teori og omfattende praktiske øvelser som inkluderer fullstendige produksjoner med fokus på følgende hovedemner: utvikling, produksjon, regnskap, budsjett og finansiering, jus, markedsføring, distribusjon og salg. Utdanningen er utformet for å vise sammenhengen og samspillet mellom disse ulike områdene. Utdanningen dekker hele produksjonsprosessen fra den opprinnelige idé til ferdig film samt dens møte med publikum og markedet. Etter bestått utdanning skal produsentstudentene kunne arbeide som produsenter i etablerte produksjonsselskap og kunne gjennomføre egne prosjekt.

Studenten forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

  Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse
Prosjektutvikling Har kunnskap i dramaturgi og filmanalyse, kunnskaper om markedsføring, distribusjon og salg av spillefilm og TV serie Kan samarbeide med manusforfatter og regissør i utviklingen av manuskript både til spillefilm og TV serier; forstå og forholde seg til prosessene i relasjon til distribusjon og internasjonalt salg Kan forholde seg reflektert og kritisk til yrkesetiske problemstillinger
Skjemalegging / budsjett / regnskap Har grunnleggende kunnskaper i skjemalegging, budsjett og regnskap for spillefilm Kan bryte ned et spillefilmsmanus og lage innspillingsplaner samt kalkyle og gjøre rede for og lage skyggeregnskap samt avviksrappot for spillefilm Kan på selvstendig og kreativ måte finne løsninger på produksjonelle problemer
Produksjon Har kunnskaper i ledelse, organisasjon og økonomi for gjennomføringen av en filmproduksjon Kan lede, organisere og være økonomisk ansvarig for en filmproduksjon samt delta i den kreative utformningen av prosjektet Kan kommunisere med og lede et filmteam gjennom produksjonens samtlige faser fra idé till ferdig film kreativt, økonomisk og organisatorisk
Juss Har grunnleggende kunnskaper i jus fra opphavsrett til å skrive avtaler relatert til filmproduksjonens alle faser; ha kunnskaper i finansiering og samproduksjon av film og TV serier i Norge Kan skrive formelle avtaler med team, samproduksjonsavtaler, distribusjonsavtaler, samt øvrige avtaler spesifikt relatert til film- og TV-produksjon; forstå og forholde seg til prosessene i en finansierings og samproduksjonsprosess  

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, "Penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Produsenten fungerer som arbeidsledere for disse produksjonene, og får et stadig økende økonomisk ansvar for deres gjennomføring, i tillegg til at de som medlemmer av triangel 1 deltar i filmens utvikling med regi og manus.

Alle emner introduseres i løpet av det første året. De følgende år skjer en progresjon gjennom å øke dybden, kompleksiteten og i bredden i innholdet. Parallelt får studentene gjennom øvelser og workshops et voksende ansvar, som krever større selvstendighet og bedre evne til å kommunisere innenfor både emne- og yrkesområdet. Etter hvert semester evalueres samtlige kurs, øvinger og workshops på alle linjer. Både muntlig individuelt og i grupper, samt skriftlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L