Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Produksjonsdesign

Produksjonsdesign

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hovedlærer produksjonsdesign: Serge Louis Dardeau
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Produksjonsdesigneren er ansvarlig for filmens visuelle uttrykk og scenografiske utforming, og samarbeider tett med regissør og fotograf for å gi filmen et samordnet visuelt særpreg gjennom bruk av scenografi, rekvisitter, kostyme, sminke, grafikk og special effects.

Produksjonsdesignlinjens emner:

  • Konseptutvikling og visuell presentasjon (30 studiepoeng)
  • Kunsthistorie, arkitektur og stil (10 studiepoeng)
  • Modell / minatyrer (10 studiepoeng)
  • Fargelære/Dekorteknikker (15 studiepoeng)
  • Visuelle effekter (10 studiepoeng)
  • Teknisk tegning / konstruksjon / digitale verktøy (15 studiepoeng)

Konseptutvikling og visuell presentasjon
Studentene gjennomfører korte kroqui øvelser med svært kort tidsfrist som skal presenteres med et visuelt resultat. Ord, bilde og taktile assosiasjoner skal videreføres i et visuelt materiale. Tidsfristen økes utover i studiet, øvelsene blir mer komplekse. Større vekt på tekst som utgangspunkt for konseptmaterialet. Gjennom dette trenes studentene i kreativ og intuitiv utvikling. Dette utvikler også evnen til hurtig beslutningsevne. Visuell konseptutvikling av komplette filmmanus, men kun som teoretiske visuelle øvelser. Dette utvikles videre gjennom praktiske Penneprøver. Visuell presentasjon med vekt på den verbale fremførelsen. Studentene øves i verbal kommunikasjon.

Kunsthistorie, arkitektur og stil
Grunnleggende kunsthistorie som gir studentene innføring i maleriets historie fra middelalder fram til i dag. Arkitekturhistorie som gir studentene innføring i arkitekturhistorie fram til i dag, med vekt på den skandinaviske tradisjon. Byvandring i Oslo og København. Stilhistorie. Herunder vekt på møbeldesign og symbolbruk gjennom tidene.

Modell / minatyrer
Studentene skal lære analog bruk av modeller, beregning av falsk perspektiv. Farge – og materialbruk i forbindelse med bruk av modeller.

Digital bruk av modell og miniatyr. Studentene har øvelser med VFX supervisor i studio. Hvordan beregne bygg ut fra Sfx behov, formatendring, mattpaintings, deler av analogt bygg kombinert med digitale beregninger. Praktisk utførelser av begge deler i studio. Bruk av modell i ulik målestokk som arbeidsverktøy for det visuelle triangelets forarbeid.

Fargelære/Dekorteknikker
Teoretisk fargelære. Forelesninger. Fulgt opp av praktiske øvelser i studio. Hvordan farge virker i kamera. Dekorteknikker. Praktiske øvelser i teknikker som, marmorering, overflatebehandling, stein, mur, frost, etc.

Visuelle effekter
Teoretiske forelesninger. Redegjørelse for elementer og begreper innen fagfeltet. Hvilke løsninger som er tilgjengelige pr. i dag, og kostnader forbundet med dette. Dialog med Vfx Supervisor, hvordan produksjonsdesign og Vfx henger sammen, og er avhengig av hverandre. Studentene skal tilegnes nok kunnskap på området til å evne å være bindeledd mellom regi- vfx og produsent. En produksjonsdesigner skal være en samarbeidspartner-, og vfx en del av den visuelle avdelingen/Art departement. Kunnskapsnivået på vfx – forelesere på Den Norske Filmskolen skal holde høyt nivå, slik at studentene er oppdatert på den tekniske utviklingen som pågår innen dette feltet.

Teknisk tegning / konstruksjon / digitale verktøy
Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper for geometrisk tegning og tekniske arbeids tegninger. Tegningene skal gi grunnlag for bygg og kalkulering. Det benyttes digitale verktøy til dette. Programvare som benyttes er VectorWorks 2D og 3D, samt SchetchUp. Innen disse områdene skal studentene tilføres nok kunnskap til å videreutvikle disse gjennom veiledning. Praktiske øvelser. Gjennom praktisk veiledning av skolens studioleder gis studentene opplæring i elementær konstruksjonslære.


Læringsutbytte

Studentene på produksjonsdesignlinjen skal tilegne seg en arbeidsmetodikk som gjør dem til kreative samarbeidspartnere, teknisk kompetente fagsjefer og motiverende arbeidsledere. De skal lære å kommunisere gjennom tegning og modell av profesjonell kvalitet, og bli stimulert til å tilegne seg innsikt i arkitektur, stilarter og konstruksjon.

De skal utvikle en forståelse for ansvarsområdene til alle de andre fagfunksjonene som er representert på Den norske filmskolen. De ferdig utdannede Produksjonsdesignstudentene skal kunne fungere som fagsjef og arbeidsleder i film-, tv- og reklamebransjen, og være en god kreativ samarbeidspartner for regissøren og fotografen.

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

  Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse
Konseptutvikling og visuell presentasjon Har kunnskap om metoder for å utvikle et visuelt konsept på bakgrunn av manus så det visuelle konseptet fungerer som et dramaturgisk virkemiddel Kan presentere et konsept visuelt ved hjelp av ulike teknikker - frihånd tegning, digital tegning, modell med mer - slik at den visuelle presentasjonen kommuniserer og har et personlig uttrykk Kan forholde sig reflektert og kritisk til yrkesetiske problemstillinger
Kunsthistorie, arkitektur og stil Har kunnskap om kunsthistorie, stilhistorie og arkitektur historie Kan anvende kunnskap om kunst, arkitektur i arbeidet som produksjonsdesigner. Kan bruke teoretisk kunnskap i research-sammenheng. Evne å benytte akademiske fagfelt i research og konseptutvikling.
Modell / miniatyrer Har kunnskap om bruk av modell / miniatyrer Kan fremstille modeller som presentasjonsverktøy og arbeidsverktøy. Kan framstille miniatyrer til bruk i VFX Kan samarbeide kreativt med foto og regi mht til løsninger som innebærer miniatyrer og/eller bruk av modeller i forarbeidsprosessen
Fargelære/
Dekorteknikker
Har kunnskap om fargelære, farge-psykologi og dekorteknikker Vite om mulighetene som ligger i fagområdet Kan på kvalifisert måte lede dekoravdelingen på en profesjonell filmproduksjon
Visuelle effekter Har kunnskap om digitale og analoge visuelle effekter Kan komme med forslag og løsninger på visuel effects, samt ha oversikt over kostnader knyttet til ulike løsninger Kan kommunisere og samarbeide med produsent gjennom digitale oplegg
Teknisk tegning / konstruksjon / digitale verktøy Har basiskunnskap om geometri og konstruksjon. Har basiskunnskaper i Photoshop, VectorWorks og Maya Kan anvende kunnskap om konstruksjon og digitale verktøy i selvstendig skapende arbeid Kan kommunisere og samarbeide med byggeleder og produsent gjennom tekniske tegninger

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, "Penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Produksjonsdesignstudentene arbeider tett i triangel 2 med regi og foto, og deres oppgaver i disse produksjonene øker gradvis i omfang og kompleksitet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L