HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Filmklipp

Skriv ut Skriv ut

Filmklipp

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Klipperen er den som setter alle billedelementene sammen for å skape filmverkets helhet. Klipperen skal finne det rette materialet for å holde publikums oppmerksomhet og fortelle den historien regissøren ønsker å få frem.

Klippelinjens emner:

  • Digital redigering (10 studiepoeng)
  • Filmspråk og montasje (30 studiepoeng)
  • Lyd og musikk (20 studiepoeng)
  • Klipning av film og dramaturgi (30 studiepoeng)

Digital redigering
Emnet gir ferdighet i Avid-redigering, Off- og On-line, data, nettsystem og levering av lyd, bilde- og FX filer till laboratorium.

Evaluering: Gruppeevaluering med hovedlærer, muntlig, etter hvert kursmoment.

Filmspråk og montasje
Emnet belyser hvordan filmspråket tidlig utvikles i tett samarbeid med kinopublikumet. Om persepsjon av filmbildet og andre visuelle fortellerelement og deres dramatiske uttrykk. Om den klassiske uttrykks- og idémontasje, anvendelsen av dialogklipping, action og om tid- og romsklipping som skapende ellipser.

Lyd og musikk
Emnet i lyd og musikk blir gitt i form av forelesninger – med blant annet seminarer - School of Sound, London og i Oslo - i lyddramaturgi, lydlegging og i filmmusikk.

Evaluering skjer skriftlig etter hvert kurs.

Klipping av film og dramaturgi.
Studentene lærer ulike narrative modeller - dramaturgiske, episke - i litteratur og i film, til bruk i filmfortellingen. To uker tilegnes studie om filmspråket og dets utvikling til filmiske uttrykk og filmfortellinger. Klippestudentene øver med korte klippeøvelser fokusert på forskjellige moment i klippingen.

Evaluering skjer muntlig av elevene og lærerne.


Læringsutbytte

Studiet har som mål å gi studentene de kunnskapene som trengs for å analysere filmmanuskript og vurdere det innspilte filmmaterialet. Studentene får innføring i de filmelementene som har fortellerpotensial: komposisjon, bildedynamikk, bildeutsnitt, mise-en-scene, fortellerstandpunkter, mm. Studentene fordyper seg i kunnskaper om hvordan ideer forsterkes gjennom montasje og om hvordan bildedialog oppstår mellom bilder. Studiet består av en rekke teoriklasser og filmanalyser som dekker forskjellige emner og knyttes til øvelser med tett oppfølging og veiledning fra kursledere og hovedlærer. Den uteksaminerte filmklipper fra Den norske filmskolen er forberedt til å klippe filmer i ulike format og sjangere, og har skaffet seg de kunstneriske evner som er nødvendig for å være en kreativ medspiller i et filmteam og kunne arbeide selvstendig.

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

  Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse
Digital redigering Har god kunnskap i digitale redigeringsenheter av bilde og lyd Kan teknisk beherske redigeringen og ansvar for overføring av datafiler mellom redigeringsenhet og filmlaboratorium Kan samarbeide kreativt og målrettet med regissør og lydsjef i forløsningen av fortellingens intensjoner
Filmspråk og montasje Har kunnskap om de visuelle verktøy som kan utvikle filmfortellinger, herunder ellipseformer og deres anvendelse i action, dialogklipping, med mer Kan identifisere fortellerpotensialet i det innspilte materialet og utvikle det i montasje til engasjerende fortellinger. Kan i montasje løfte filmens dramaturgiske element for å gi fortellingen framdrift Kan forholde seg reflektert til eget fag og kritisk til yrkesetiske problemstillinger
Lyd og musikk Har kunnskap i lyd- og musikkdramaturgi, hvordan lyden og musikken har emosjonell fortellerverdi og hvordan dette tas i betraktning i klippeprosessen Kan klippe lydeffekter og musikk. Gi disse en bestemt funksjon i fortellingen som støtter opplevelsen  
Klipping av film Har kunnskap om klipping av fiksjons- og dokumentarfilm Kan klippe fiksjons- og dokumentarfilm og på en selvstendig måte bidra til å forløse fortellingens intensjoner Kan på en selvstendig måte ivareta sin rolle som klipper på en profesjonell film i alle faser hvor klipperen trengs

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, "Penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Klipperne deltar i alle disse øvelsene, og jobber tett i triangel 3 med regi og lyd.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L